15 de mayo de 2019
15.05.2019
ÚLTIMA HORA
Sánchez se reunirá hoy con Casado, Rivera e Iglesias tras los disturbios vividos en Cataluña

La inclusió comença per les escoles

Lla conselleria ha publicat l'ordre que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat - El nou text dóna més coherència en el desenvolupament normatiu i facilita la tasca als centres i serveis educatius

15.05.2019 | 04:15
La inclusió comença per les escoles

La Conselleria d'Educació ha publicat l'ordre que regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat als centres docents valencians. Per primera vegada es recullen en una mateixa ordre diferents normatives, cosa que facilita la tasca als centres i als serveis educatius, ja que que hi ha més coherència en el desenvolupament normatiu.

L'ordre recull les normatives d'avaluació sociopsicopedagògica, el dictamen d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i l'atenció a la diversitat en Educació Infantil, Primària i Secundària, altes capacitats intel·lectuals, compensació de desigualtats i atenció domiciliària i hospitalària.

També té per objecte regular l'organització de la resposta educativa als centres docents, en el marc de l'educació inclusiva, a fi de garantir l'accés, la participació, la permanència i el progrés de tot l'alumnat, com a nucli del dret fonamental a l'educació i des dels principis de qualitat, igualtat d'oportunitats, equitat i accessibilitat universal.

Cal recordar que l'educació inclusiva partix de la base que cada alumna i alumne té necessitats úniques, i de la consideració de la diversitat com un valor positiu que millora i enriqueix el procés d'aprenentatge i ensenyament.

D'esta manera, l'ordre regula el procés de detecció de les barreres a la inclusió, la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i les necessitats de compensació de desigualtats, en l'àmbit educatiu i administratiu.

Així mateix, aborda la diversitat des d'una perspectiva més àmplia, des de la consideració que cada alumna i alumne té necessitats úniques que poden requerir una atenció singular en algun moment de la seua escolarització, i el fet que el sistema educatiu ha d'incloure i donar resposta a la diversitat que hi ha en la societat i contribuir a eliminar les barreres del context que generen desigualtats.

A més, posa una èmfasi especial en la resposta a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l'alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats i l'alumnat que, per diverses causes, es troba en situació de més vulnerabilitat i en risc d'exclusió.

En l'ordre també es referma la idea que els centres docents han de ser dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la inclusió plena de totes les persones.

Algunes novetats

L'ordre incorpora noves mesures que faciliten la inclusió de tot l'alumnat. D'esta manera, l'organització de la resposta educativa ha d'estar dirigida a l'eliminació de les barreres en l'accés, l'aprenentatge i la participació que limiten la inclusió de l'alumnat, sempre procurant el màxim grau de participació junt amb els grups ordinaris de referència i a través del treball conjunt de tots els agents implicats i del mateix alumnat, des d'un enfocament més col·laboratiu i participatiu.

S'incorpora per primera vegada la mesura de flexibilització en l'inici de l'escolarització en el segon cicle d'Educació Infantil per a alumnat amb necessitats educatives especials o retard maduratiu.

A més, la flexibilització en la durada del Batxillerat per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, també es fa extensiva a l'alumnat que, per circumstàncies degudament acreditades, té dificultats per a cursar esta etapa en règim diürn.

Tanmateix, s'incorporen aspectes relatius a la formació, la sensibilització i la difusió de bones pràctiques; la possibilitat que els centres desenvolupen programes de disseny propi en l'àmbit de la inclusió; accions per a la igualtat de les persones amb discapacitat, així com per al col·lectiu LGTBI, i accions per al desenvolupament del Pla director de coeducació. També consta la provisió de personal docent especialitzat en suport en llengua de signes per a les etapes d'Educació Infantil i Educació Primària.

En línies generals hi ha una simplificació de procediments, cosa que dona més autonomia als centres docents i permet una resposta més àgil.

La nova normativa també detalla que en la resposta educativa i en la presa de decisions s'ha d'escoltar i prendre en consideració l'opinió de les famílies o els representants legals i, sempre que siga possible, de l'alumnat.

Decret d'educació inclusiva

Cal recordar que al juliol de 2018 es va aprovar el Decret valencià d'equitat i inclusió educativa, que desplega els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.

Este decret va reorganitzar l'atenció a la diversitat de l'alumnat amb mesures de reforç universals, accions per a estudiants brillants i més recursos especialitzats per a integrar a xiquets amb discapacitat, amb una atenció tant per a dalt per als quals destaquen, com per a baix per al aquells que no arriben. També preveu concentrar l'atenció més especialitzada en els escolars amb discapacitat psíquica amb la finalitat d'afavorir al màxim la seua integració en aules ordinàries i reduir a casos extraordinaris la seua derivació a Centres d'Educació Especial (CEE).

En l'espai web dedicat a l'Educació Inclusiva (www.ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/) es pot consultar el text íntegre del decret i descarregar diversos materials, com ara un cartell explicatiu, un document en què es detalla la simbologia de la imatge gràfica emprada en el cartell (que il·lustra esta plana) i una guia que aprofundix en els aspectes més importants de la normativa.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Juegos online - Crucigrama