La Conselleria d'Educació convoca per a demà eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars de 2.402 centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics: 793 de les comarques d'Alacant, 312 de les de Castelló i 1.297 de les de València. Per tal de facilitar el dret al vot de les famílies, l'horari en què es podrà votar haurà de ser, com a mínim, de quatre hores i s'haurà d'adaptar a les característiques de cada centre i el seu horari escolar.

El consell escolar és l'òrgan de govern autònom de cada centre, elegit democràticament, amb gran capacitat de decisió. Per això, des de la Conselleria d'Educació s'animar «a tots els i les docents, les famílies, l'alumnat, el personal administratiu i de serveis (PAS) i el personal d'atenció educativa complementària a votar», destaca Margarida Castellano, directora general d'Innovació i Ordenació Educativa. «Els consells escolars són la clau del bon funcionament dels centres docents. Tots els agents de la comunitat educativa són indispensables, i el seu compromís i col·laboració en la vida dels centres educatius garantix una educació de qualitat», subratlla.

«És important votar en les eleccions a consells escolars per tal de no perdre el sentit democràtic de les nostres escoles i crear comunitat educativa», apunta Castellano en el seu missatge a sumar en participació en una convocatòria que mobilitza vora 1,7 milions de valencians i valencianes implicats en l'educació en els centres educatius. «Com ja afirmava el mestre de mestres i pedagog valencià Gonzalo Anaya en 1979, ara fa quaranta anys, la participació de les mares i pares junt amb el professorat en el dia a dia dels centres educatius és la clau per al bon funcionament d'escoles i instituts», insistix Castellano.

Les eleccions se celebren en 2.402 centres docents del territori valencià de segon cicle d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i també d'ensenyaments de règim especial i Educació de Persones Adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat pública.

Vot no presencial

Les famílies també poden votar de manera no presencial lliurant el vot a la direcció del centre o a la mesa, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l'escrutini. A este efecte, la junta electoral de cada centre els informarà oportunament i els remetrà la papereta de vot i les instruccions corresponents, que inclouran el nombre màxim de persones candidates que poden ser votades. També podran utilitzar esta modalitat de vot no presencial el PAS, el personal d'atenció educativa complementària i el professorat que, per malaltia o altres motius justificats, no puga estar present en l'acte de la votació.

Per a garantir el secret del vot i la identitat de la persona votant, així com evitar possibles duplicitats, s'utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es podrà lliurar fins al dia de les eleccions inclòs davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d'identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d'un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l'interior del qual s'haurà inclòs la papereta de vot.