Els quatre proveïdors que subministren aliment per als animals de l’Oceanogràfic estan certificats per MSC en l’Estàndard de Cadena de Custòdia, explica l’aquari. Els animals consumixen uns 200 kg/dia o 71 Tn/any de producte certificat, i tant peixos, com ocells i mamífers fan ús d’estos productes. En total, un 32 % de les tones que se subministren a l’any als animals estan certificades. La major part d’este producte certificat procedix de la Mar Bàltica i Atlàntica Oriental i és, principalment areng i amploia (Sprattus sprattus). Si el món vol mantindre un equilibri, les pesques han de ser sostenibles,sinó, esgotem els recursos que ens proporciona la mar.