En el dia de hui, ha pres possessió del càrrec el nou Inspector Cap de la Policia Local de Nàquera, Don Daniel Julián Zaera, al costat de l'alcalde de la localitat, Damián Ibáñez, i els regidors Esther Liébana i Alejandro Ricart, després de superar un procés selectiu.

L'augment de la densitat de població i el nombre d'agents de Policia Local han fet necessària la contractació del nou cap que ha volgut presentar-se a la ciutadania amb unes paraules.

“El lema que defineix el cos de Policia Local no pot ser més escarit, concís i contundent: ‘AJUDAR I PROTEGIR’. Aprofite aquest article per a personalitzar el missatge, ateses les conviccions personals que al meu parer s'ajusten més al propòsit del nostre objectiu: ‘SERVIR I PROTEGIR’.

El cos de Policia Local, per proximitat, coneixement, capacitat i devoció té l'obligació de ser l'eina ciutadana que garantisca l'ordre, fent complir la legislació vigent, sense perdre la perspectiva de les necessitats de l'interés general, posicionant en tot moment la seguretat ciutadana en el centre de totes les actuacions. És en la ciutadania on comença i acaba el propòsit de cada servei.

I parle de servei i no d'ajuda, perquè cada servei públic que presta la Policia Local porta innat ajudar i protegir, però sempre partint del concepte de servir, de cobrir les necessitats, de fomentar la concòrdia i mitjançar en els conflictes veïnals, penalitzant els comportaments que perjudiquen la pau social. Perquè, lamentablement i en casos aïllats, si no hi ha penalització no existeix la motivació suficient per a mantindre la pau social.

Diferents anàlisis estadístiques demostren que, sent la seguretat ciutadana un dels assumptes de major preocupació per part de la ciutadania, existeixen diferents temàtiques que han d'abordar-se específicament establint equips de treball especialitzats: Seguretat viària, drogues, violència de gènere, conflictes veïnals, convivència, absentisme escolar, educació viària, Agent Tutor, Pla director,… Afrontar aquestes dificultats socials amb equips especialitzats permet obtindre resultats a mitjà i curt termini satisfactoris parell el compliment del propòsit principal: ‘SERVIR I PROTEGIR’.

La relació Ciutadania-Policia és clau i ha de ser de plena confiança, ja que la majoria dels serveis es resolen gràcies a la col·laboració entre tots dos, sent el veïnat el que alerta i facilita la informació adequada perquè l'actuació de la Policia siga eficaç i fructífera.

És per això, que cal advocar per la creació d'una Policia Comunitària, de proximitat, adequada a les necessitats que la societat requereix a cada moment.

En definitiva, una Policia Local que resolga els problemes de les persones que conviuen a Nàquera, fent al·lusió a aqueix emblema i màxima que ens defineix: ‘AJUDAR I PROTEGIR’.

Per tot això i des de la Prefectura de Policia Local de Nàquera, empatitzar amb les necessitats municipals és una obligació, vetlant en tot moment per l'interés general, posant tots els recursos necessaris per a aconseguir el nostre propòsit ‘SERVIR I PROTEGIR’, facilitant als membres del Cos de la Policia Local de Nàquera tots aquells mitjans necessaris per a l'adequada prestació del servei, així com la formació professional necessària, amb la finalitat de convertir al servei Policial en un servei per i per a la ciutadania, dins del respecte i independència de la institució policial, amb la finalitat de prestar un servei adequat i millorar la convivència ciutadana.

El nostre servei comença i acaba en cada ciutadà de Nàquera, per la qual cosa es posaran tots els recursos necessaris per a aconseguir aqueix objectiu”, ha explicat Julián Zaera.

Des de l'equip de Govern es vol agrair la gran labor oferida per l'anterior oficial de la Policia Local de Nàquera.