La paraula alcalde es documenta en valencià des de ben antic. En el Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina, que data de 1295, ja es fa constar que «Nicolás Péreç, alcalde de Múrcia, tramés a nós [...] que·l dit en Johan [...] era denunciat». Tal com es desprén del fragment citat, la paraula alcalde significava 'jutge'. I eixe era exactament el significat de al-qâ??, el mot àrab del qual prové alcalde. I encara tenim la veu cadi, procedent del mateix ètim, que s'usa per a referir-se al 'jutge de causes civils en els països islàmics'.

La figura de l'alcalde convivia amb la del batle, que originàriament era el representant del senyor feudal en una vila i que s'encarregava també de la recaptació de tributs. La denominació de alcalde per a referir-se a la primera autoritat municipal es generalitzà a partir del segle XVIII, amb la implantació d'un nou sistema administratiu en què l'alcalde, a més de dirigir l'administració local, tenia també certes funcions judicials.

Més informació...