La paraula «altercat» fa referència a una discussió o disputa apassionada, sovint amb actes de violència. És el participi substantivat del verb «altercar», que significa 'discutir acaloradament'. Este verb és el resultat de l'evolució del llatí «altercare», format per derivació del pronom «alter», 'altre'. Encara que actualment este verb ha perdut vigència, antigament era ben habitual: «E stigueren los cavallers altercant per punt de honor», es diu en el «Tirant lo Blanch».

Però, entre els escriptors clàssics, per a indicar l'acció d'altercar, la forma habitual era altercació. Esta mateixa forma (adaptada amb el sufix corresponent) es manté vigent actualment en francés i en anglés («altercation»), així com en portugués («altercação»). La forma «altercat» començà a generalitzar-se a partir del segle XVII, paral·lelament a la forma equivalent castellana («altercado»).

Més informació...