L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat unes ajudes destinades a entitats locals per a desenvolupar, durant l'any 2020, activitats del programa de joventut, amb una dotació total d'1.000.000 d'euros.

D'acord amb la resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les ajudes es destinen a activitats organitzades per entitats locals d'àmbit inferior a la província a fi de propiciar la participació de joves d'entre 12 i 30 anys, d'acord amb l'article 2 de la Llei de polítiques integrals de joventut.

Les activitats d'oci educatiu subvencionables per part de l'IVAJ són les trobades en les quals participen joves de més d'un municipi, les activitats d'educació no formal que es realitzen de manera continuada amb grups estables de joves i les activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en l'organització de les accions.

Així mateix, es podran sol·licitar ajudes per a activitats extraordinàries organitzades com a conseqüència de la situació creada per la COVID-19, incloses les que es duguen a terme després de la finalització de l'estat d'alarma.

A més de programes d'oci educatiu, les entitats locals podran accedir a ajudes per a les activitats i per als cursos de formació en promoció del voluntariat jove, per als programes d'aprenentatge-servei i per a les activitats de Fòrum Jove.

Seran subvencionables les despeses corrents i de personal derivades de les activitats, així com les despeses derivades d'assegurances relacionades amb la realització de les accions.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament de manera telemàtica, mitjançant el model normalitzat disponible en la seu electrònica de la Generalitat. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies laborables, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, és a dir, fins al 7 d'agost de 2020.