La Xarxa Vives ha publicat hui la segona fase de la col·lecció ´Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere´, una iniciativa pionera a Europa que ha estat liderada per les 22 Unitats d´Igualtat de les universitats de la Xarxa. La col·lecció respon a la voluntat de les universitats de promoure polítiques integrals que afavorisquen la igualtat de gènere, el principi d´igualtat d´oportunitats i la diversitat en la docència i recerca universitàries. A més, amb l´aplicació de les recomanacions i les pautes que incorporen es pretén que esdevinga un agent de canvi social, ja que permetrà que l´alumnat desenvolupe l´esperit crític necessari per a identificar estereotips, normes i rols socials de gènere i que adquirisca competències per combatre la ceguesa al gènere en la pràctica professional futura. La col·lecció ´Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere´ ha esdevingut el primer recurs en introduir la sensibilitat al gènere de manera específica en 17 disciplines diferents. Les guies oferixen al professorat universitari eines docents per fer una docència que evite les interpretacions parcials o esbiaixades que partixen de l´home com a subjecte universal.

Per a les coordinadores de la segona fase de la col·lecció, M. José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d´Alacant) i Maria Olivella (coordinadora de la Unitat d´Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya), el projecte liderat per la Xarxa Vives «significa un pas endavant per fer de les aules universitàries espais igualitaris i inclusius, des d´on es genera un coneixement transformador i s´impulsa el pensament crític dels futurs professionals per tal d´assolir una societat més justa». «És un projecte d´innovació docent que no es limita al camp de la igualtat de gènere. Millora la qualitat docent a les nostres universitats i contribueix, per la seua naturalesa professionalitzadora, al creixement econòmic i al canvi cap a una societat més justa, tots ells Objectius de Desenvolupament Sostenible de l´Agenda 2030 de Nacions Unides», destaquen. Així, la introducció de la perspectiva de gènere en la docència a les universitats implica un procés reflexiu que afecta el disseny de les competències dels plans d´estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent-hi els resultats d´aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d´avaluació i la gestió de l´entorn d´aprenentatge. Com indiquen Rodríguez i Olivella, «el resultat d´aquest procés és una millora de la qualitat docent, perquè ofereix al professorat recursos, tant per a examinar les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l´entorn d´aprenentatge com les metodologies docents i d´avaluació, el que permet adoptar mesures per garantir que s´atén a la diversitat d´estudiants». Les coordinadores també emfasitzen la influència que la docència amb perspectiva de gènere té en el procés d´aprenentatge de l´alumnat, en oferir noves fonts de referència i autoritat acadèmica, a més de coneixements per comprendre la realitat social i per intervenir-hi en el futur des de l´exercici professional.