Fa uns quants dies, fent la columneta titulada «Afonar, afondar i afondir», quan posava exemples de frases i definicions d’estes tres paraules del titular, em vingué al cap el vocable «fondària», una veu molt pròpia de la nostra llengua, i particularment de la parla valenciana. Com sabem, «fondària» significa ‘profunditat’, ‘qualitat de profund’, ‘profunditat d’una cosa, en la terra o en l’aigua’, «Al pou li falta fondària, per això trau poca aigua», «La xiqueta pot nadar en la piscina menuda, que té poca fondària». «Fondària» és un derivat de «fondo» amb el sufix «-ària», que servix per a formar substantius de dimensió, de magnitud o d’intensitat, com ocorre amb «ample»/»amplària»; «llarg»/ «llargària» i molts altres. Com també sabem, «amplària» és ‘distància de costat a costat’, ‘la més curta de les dos dimensions d’una figura plana qualsevol, per oposició a la més llarga o llargària’, «La carretera no té prou amplària, està perillosa, demanarem una ampliació», «Necessite uns pantalons de més amplària, ja no tinc vint anys». «Llargària» és ‘extensió d’un extrem a l’altre d’una cosa, la més gran de les dos dimensions d’una cosa o figura plana’, ‘dimensió en sentit longitudinal’, «Esta tela no té suficient llargària per a fer la cortina de la finestra de dalt», «Este carrer té prou llargària per a jugar a pilota». I arribem a l’adjectiu que denomina la verticalitat, l’elevació, «alt», que, aglutinat amb el sufix «-ària», deriva en «altària», que significa ‘dimensió en sentit vertical’, «No arribem a la teulada, l’andami no té prou altària». És una paraula comuna, usual en la parla valenciana, però l’elitisme lingüístic, impulsor del model «culte», la va condemnar a l’ostracisme normatiu per considerar-la inapropiada per al registre formal, i va establir com a normativa, únicament i selectivament, «alçària», paraula i forma ben nostrada també, però no calia marginar la també nostra, i més usual en molts llocs, «altària».

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com ha fet amb centeners i centenars de paraules i expressions estigmatitzades de barbarismes, dialectalismes o col·loquialismes inadmissibles, i altres anatemes, per l’integrisme lingüístic, ha donat condició normativa a la veu «altària», com a sinònima de «alçària», registrant-la en el Diccionari normatiu valencià (DNV). «Altària» l’arrepleguen també, des de fa anys, el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari general (Ferrer Pastor) i el Diccionari de la llengua valenciana (RACV). També la recull el Gran diccionari, de l’Enciclopèdia Catalana. El vocable i forma «altària» figura en el DNV, com a entrada secundària, però és ben antic i usat. Apareix documentat en el Llibre de la Cort de Justícia de Cocentaina (1294) i en tots els segles des d’aleshores. I l’han emprat Isabel de Villena, Joanot Martorell, Pere Joan Porcar, Enric Valor, Vicent J. Escartí, Josep Lozano, Víctor Labrado i Toni Cucarella, entre molts altres, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià. Podem usar «altària», sense temor que algun sabut ens diga que és incorrecte. Però tingam en compte, en una traducció del valencià al castellà, amb el programa del Salt.usu de la nostra DGPL, que la paraula «altària» apareix com a desconeguda. Massa valenciana, segurament.