La Conselleria d'Educació ja ha adoptat la mesura extraordinària que, arran de la COVID-19, va anunciar el Ministeri d'Educació i que ja es pot aplicar a la Comunitat Valenciana: la contractació de professorat de Secundària i d'FP sense necessitat que tinguen el màster que habilita per a fer classe, només en els casos dels llocs catalogats de “difícil cobertura”.

Aquesta mesura, anunciada al setembre pel Ministeri i adoptada ara per la Generalitat, s'implanta de manera urgent per a cobrir vacants d'aquelles especialitats que menys professorat tenen en la borsa, perquè les places no poden quedar-se sense adjudicar durant diverses setmanes, ja que això repercuteix negativament en l'educació de l'alumnat.

A la dificultat ja habitual que hi ha cada curs a l'hora de cobrir algunes places, per exemple de Valencià, se suma la situació actual generada per la pandèmia, ja que, d'una banda, han baixat les ràtios i s'han generat més grups que necessiten, per tant, més professorat per a atendre'ls; i, d'altra banda, previsiblement també hi haurà més baixes laborals, per quarantenes o casos positius de COVID-19 entre els docents.

Així, la modificació de la resolució que publica hui la Generalitat -i que ja s'aplicarà en l'adjudicació de difícil cobertura de demà-, “estableix l'exempció temporal del requisit de formació pedagògica i didàctica de postgrau, o equivalent, per al nomenament de funcionaris interins nomenats amb caràcter excepcional per a les places necessàries per a l'atenció docent originada per la pandèmia de la COVID-19”.

Aquestes places s'adjudicaran per sorteig a aquelles persones que no estiguen en borsa ni tinguen el màster habilitant, sempre que no les haja sol·licitades en les adjudicacions contínues algun docent amb tots els requisits i que ja estiga en la borsa d'aquesta especialitat o d'una altra.

Així, aquesta és una via directa per a poder accedir a la docència en centres públics preuniversitaris a la Comunitat Valenciana, encara que la resolució de la Conselleria aclareix que, una vegada passe aquesta situació excepcional, les persones que hagen accedit a les borses hauran de complir els requisits per a poder continuar en aquestes en el futur i que no hi haja diferències ni greuges amb la resta d'interins.