El promotor de l’actuació territorial estratègica (ATE) Puerto Mediterráneo, el macrocentre comercial que projecta a Paterna, ha assenyalat aquest dimarts que el seu interés és que se li permeta de manera definitiva “continuar avançant en el marc de desenvolupament i d’execució de l’expedient de l’ATE i, per tant, en el projecte”, modificat posteriorment a Intu, i ha anunciat que es reserva el dret per a exercitar les accions legals oportunes en el cas que se li impedisca avançar en la iniciativa, mitjançant les accions que duga a terme l’Administració com l’aprovació del PATSECOVA i la modificació del PORN del Túria.

Així ho han indicat fonts de la promotora, després de conéixer la decisió de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha desestimat el recurs d’Intu Found Valenciana contra la resolució de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada en 2017 per l’empresa, per import de 283 milions d’euros.

La Sala ha rebutjat la pretensió del promotor, ja que considera que no ha acreditat que els danys i perjudicis que manifesta haver patit per mal emergent i lucre cessant siguen conseqüència de l’actuació global i administrativa, atés que l’ATE continuarà la seua tramitació, segons ha resolt aquesta mateixa sala.

En relació amb el lucre cessant, el TSJCV considera que no s’acredita la impossibilitat de materialitzar l’actuació urbanística pretesa per la resolució denegatòria; mentre que sobre el dany emergent —inversions i despeses realitzades, entre d’altres—, no s’hi aprecia la concurrència dels requisits exigits per a determinar l’existència de responsabilitat patrimonial.

En aquest cas, la Sala no creu que s’hagen produït dilacions indegudes o desviació de poder, atesa la complexitat del procediment i la necessitat d’anar solucionant qüestions plantejades al llarg dels anys.

Evitar la pèrdua del dret

El promotor assenyala que esperava una resolució del TSJCV “més o menys” en aquests termes, i recalca que la reclamació de responsabilitat patrimonial es va formular “per a evitar perdre el dret de poder plantejar-la en el termini màxim d’un any” des que es dictara la resolució de la Conselleria, de 14 d’octubre de 2016, que va acordar denegar l’aprovació de la proposta del Pla de l’ATE Puerto Mediterráneo i l’arxivament de l’expedient administratiu.

En aquest context emmarca la reclamació de responsabilitat patrimonial sobre la denegació acordada per la Conselleria en aquell moment “i, per consegüent, la impossibilitat de dur a terme el projecte”.

Ara, i sense perjudici de fer una anàlisi completa d’aquesta sentència, contra la qual es pot interposar un recurs, el promotor insisteix que la Sala no condemna l’Administració a indemnitzar en el moment actual “perquè l’ATE continuarà la seua tramitació”, segons el que ha resolt el mateix TSJCV —i que ha confirmat el Suprem—, que va anul·lar, per ser contrària a dret, la resolució de la Conselleria de 2016 i va acordar la retroacció del procediment administratiu de l’ATE.

En aquesta línia, el promotor apunta que, a pesar que es va veure “obligat” a recórrer davant dels tribunals contra la denegació de l’ATE i que “haja estat tant de temps” l’expedient “absolutament parat”, el seu “objectiu i interés” és que “se li permeta definitivament continuar avançant en el marc de desenvolupament i d’execució de l’expedient de l’ATE i, per tant, en el projecte”.

Per això, subratlla que es reserva “l’exercici de totes les accions legals que li corresponguen per a reclamar el que s’estime oportú a conseqüència dels danys i perjudicis que puguen irrogar-se per la concurrència de circumstàncies i causes imputables a l’Administració de la Generalitat que impedirien o dificultarien i perjudicarien l’aprovació de l’ATE”, com podrien ser, entre d’altres, l’aprovació del PATSECOVA i la modificació del PORN del Túria.