Sense mascareta. Així es podrà eixir al carrer per primera vegada des que va començar la pandèmia de coronavirus. La nova norma que entra en vigor aquest dissabte 26 de juny s’ha publicat en el BOE i ja es coneixen amb detall els supòsits en els quals caldrà portar la mascareta i les excepcions a la regla. 

T’expliquem en quines situacions no serà obligatori l’ús de mascareta en exteriors i quan i en quins llocs es requerirà portar-la. 

Dubtes i preguntes sobre l’ús de la mascareta en exteriors Agencia ATLAS | EFE

Ús obligatori de la mascareta

Per a les persones que tinguen de sis anys en avant, en els supòsits següents:

  • Estar en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.
  • Romandre en qualsevol espai a l’aire lliure en el qual, per l’aglomeració de persones, no resulte possible mantindre una distància mínima d’1,5 metres entre aquestes, excepte grups de convivents.
  • En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús o per ferrocarril, incloses les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es troben dins de la seua cabina, ni en espais exteriors de la nau quan es puga mantindre la distància de seguretat d’1,5 metres.
  • En els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguen drets, o, si estan asseguts, quan no es puga mantindre 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

Excepcions: casos en els quals es pot anar sense mascareta

  • Persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se-la, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable utilitzar-la.
  • En el cas que, per la naturalesa mateixa de les activitats, l’ús de la mascareta resulte incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
  • En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions tinguen cobertures de vacunació contra el SARS-CoV-2 superiors al 80 %, amb pauta completa, acreditat per l’autoritat sanitària competent.

Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.