L’informe de fiscalització del compte general de les entitats locals que, aquest matí, ha fet públic la Sindicatura de Comptes revela que el 73 % de totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana, en les quals s’inclouen municipis, empreses públiques, mancomunitats, consorcis i diputacions, van incomplir els terminis per a aprovar els seus pressupostos. El 40 % d’aquestes entitats no va aprovar, dins del termini i en la forma escaient, la liquidació pressupostària; i el 16 % tampoc va aprovar el compte general.

Les dades fan referència a 2019, un any abans de la pandèmia de covid-19 que ha posat els comptes de tots els municipis potes enlaire. De fet, precisament per l’estat d’alarma, la Sindicatura de Comptes va prolongar 99 dies el termini per a presentar els documents sol·licitats a les entitats. Encara així, el 31 de març de 2021, 33 organismes locals encara no havien presentat els seus informes. D’aquestes entitats, 20 eren ajuntaments, dels quals 18 sí que van accedir a informar la Sindicatura de l’estat dels seus comptes el 31 de maig passat. Malgrat la pròrroga en els temps, dos ajuntaments han omés presentar aquesta documentació, la qual cosa suposa “un incompliment molt greu d’una obligació essencial de qui gestiona els fons públics”, recorda la Sindicatura.

Reconeix que el nombre d’organismes públics que incompleixen aquesta obligació es manté en nivells baixos, “encara que s’aspira a arribar a zero”. De fet, respecte a 2018, sí que s’ha observat que ha augmentat el nivell de compliment, i aquest és encara més notori respecte a 2017, ja que es va avançar 15 dies (del 31 d’octubre al dia 15) el termini per a presentar els comptes públics i això va provocar el lliurament endarrerit de molts dels informes locals.

Malgrat tot, hi ha indicis de millora durant el període de 2019. L’anàlisi exhaustiva d’aquests comptes assegura que el resultat pressupostari ajustat és positiu, és a dir, que els comptes estan relativament sanejats, però aquest resultat és un 8 % inferior respecte a 2018, en passar de 629 milions d’euros als 573 milions que s’han comptabilitzat de 2019.

També resulta optimista comprovar el romanent de tresoreria, ja que aquell pressupost consignat a les despeses generals va millorar en 2019 en totes les entitats, excepte a les províncies i en els organismes autònoms. Va augmentar un 6,6 %, però cal assenyalar que també va ser inferior respecte a l’exercici de 2018, quan va créixer en 11,3 %.

La reducció del deute és un altre dels indicadors positius que subratlla la Sindicatura. Segons explica, la dependència del deute tant a curt com a llarg termini va descendir un 12,8 % en 2019.

En canvi, les tres incidències més freqüents dels comptes locals que s’han analitzat són: tindre un romanent de tresoreria negatiu, que és el que s’utilitza per a les despeses generals; tindre un resultat pressupostari ajustat negatiu, la qual cosa determina la incapacitat per a atendre pagaments i rebre cobraments; i, finalment, la falta d’estimació de l’import de percepció dubtosa en el romanent.