El representant de la constructora que du a terme les obres de reurbanització de la plaça de la Reina, així com els arquitectes que exerceixen la direcció facultativa dels treballs, han advertit per carta el regidor Giuseppe Grezzi, el departament del qual lidera el projecte, que la nova àgora no estarà acabada el 27 d’abril de 2022.

Les obres hauran de retardar-se per les troballes arqueològiques que han aparegut en la zona i pels danys que presenta l’estructura de l’aparcament. Com és sabut, recentment s’ha aprovat una modificació del contracte de l’obra que suposa un cost afegit d’1,6 milions d’euros sobre el pressupost d’adjudicació de 10,7 milions. Tant l’UTE, com els codirectors de l’obra, com el mateix Grezzi i els seus tècnics van acordar dur a terme aquest augment del pressupost, aquest sobrecost, per entendre que estava justificat de sobres, a causa d’aquestes circumstàncies sobrevingudes.

En un escrit datat el passat 30 de juliol, que consta en l’expedient de les obres de reordenació de la plaça de la Reina, el directiu de l’UTE Edifesa Collosa exposa al regidor de Mobilitat Sostenible: “Volem recordar a l’Ajuntament que aquesta part (l’UTE) havia presentat diversos escrits per a posar de manifest l’aparició d’aquestes circumstàncies i el retard en l’execució dels treballs que s’havien produït per aquestes circumstàncies”. Les circumstàncies referides, que no són imputables en cap cas a aquestes empreses ni als seus tècnics, són les importants troballes arqueològiques que han aparegut a la plaça i els problemes estructurals del pàrquing.

“Com és obvi —relata el portaveu de l’UTE—, l’execució dels nous treballs que, segons la direcció facultativa, han de dur-se a terme, suposarà un increment del termini d’execució de l’obra, perquè, hui dia, ja suposen un retard en l’inici de determinats treballs previstos en el pla d’obra”, matisa.

D’altra banda, en un informe datat el 29 de juliol, els codirectors de l’obra de reordenació de la plaça de la Reina, Salvador España i José María Tomás, expliquen: “En la data d’aquest escrit, l’obra de referència s’està executant d’acord amb el programa de treballs presentat per la constructora de les obres; si bé, cal indicar que les circumstàncies sobrevingudes [...] han propiciat, fins hui, una demora d’aproximadament un mes i mig en la planificació inicial de les obres”. En qualsevol cas, els arquitectes han presentat una proposta tècnica —que va ser aprovada juntament amb la modificació del cost— perquè les obres continuen de manera provisional.

Tant l’UTE com els directors facultatius estan preocupats perquè si calguera procedir a “la suspensió temporal total de les obres”, això comportaria “greus perjudicis per a l’interés públic”, amb afeccions importants als veïns, als comerços i al trànsit rodat i per als vianants de l’àmbit d’actuació, així com a esdeveniments festius de gran rellevància, perquè les obres es troben en una zona neuràlgica de la ciutat de València. A causa d’aquesta circumstància, Grezzi també va optar —de comú acord amb l’UTE i els arquitectes— per aprovar aquesta modificació del cost final i continuar amb les obres de manera provisional, sense escometre la suspensió temporal total d’aquestes, circumstància que va exigir la Conselleria de Cultura quan van aparéixer els vestigis que podrien formar part de la quarta muralla visigoda de València.

En la seua resolució de 5 d’agost, en la qual va aprovar un augment del 15 % en el cost de l’obra, Grezzi també al·ludeix a l’impacte econòmic que podrien provocar en els comerciants i negocis tradicionals del centre històric més retards de les obres o, fins i tot, una suspensió d’aquestes. Per això, va decidir que continuaren.

Ningú aclareix quant de temps es retardaran

De qualsevol manera, segons la documentació que consta en l’expedient de les obres de la plaça de la Reina, cap de les parts implicades en l’actuació urbana ha aclarit quant de temps es retardaran les actuacions. Ni l’UTE, ni els codirectors de l’obra ni Mobilitat Sostenible han pogut concretar el temps que es retardaran les obres.