El Consell té previst aprovar noves deduccions fiscals per la contractació de persones que facen tasques de cures a menors o persones majors, mentre que posarà fi a la bonificació autonòmica per fer tasques en la llar, ja que entén que aquesta ajuda, creada en el seu moment pel govern del PP, desincentiva la incorporació de les dones al mercat laboral i resulta "redundant" per tributació conjunta existent en la regulació estatal de l'impost. Aquests canvis apareixen reflectits en l'Avantprojecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de 2022 que ha eixit hui a exposició pública. 

Segons ha informat la Generalitat, la norma preveu la creació d'una deducció per a aquells contribuents que contracten de manera indefinida persones afiliades al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim de la Seguretat Social per a la cura de menors o ancians. Es tracta d'una mesura inclosa dins de l'acord Alcem-nos, que preveu com a mesures de conciliació reduccions fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a la contractació de persones que en l'àmbit de la llar facen tasques de cures. Així, quan el contribuent tinga a càrrec seu un o diversos menors de 5 anys o un o diversos ascendents majors de 75 anys i desenvolupe activitats per compte propi o d'altri per les quals perceba rendiments del treball, podrà optar a aquestes deduccions fiscals que tindran una quantia màxima de 1.000 euros.

En concret, en el cas que el contribuent tinga a càrrec seu un menor, la deducció serà de 600 euros, i s'elevarà a 1.000 euros en el cas de dos o més menors. En el cas de la deducció per la cura d'un ascendent, la quantia és de 300 euros, que s'eleva a 500 en el cas que en siguen dos o més.

L'avantprojecte, que no inclou nous impostos, sí que modifica uns altres de nova creació, si bé encara pendents d'aplicar, com el tribut que penalitza els grans tenidors d'habitatges buits. Així, a més de xicotetes correccions de caràcter tècnic per a millorar l'aplicació del tribut, s'introdueixen incentius destinats a aquells grans tenidors que donen un ús efectiu als seus habitatges inscrits en el Registre d'habitatges deshabitats. En concret, es permet la recuperació de les quotes reportades pels habitatges considerats deshabitats després de l'aprovació de mesures de foment o d'acord d'intermediació a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial.

A més, el segon benefici serà aplicable a la resta d'habitatges i habilita la devolució de les quotes reportades quan un habitatge amb la consideració d'habitatge deshabitat es destina a l'ús residencial continuat durant el termini d'un any. Els beneficis fiscals recollits podran estendre's a la resta d'habitatges del tenidor.

La Llei d'acompanyament recull també modificacions de més d'una dotzena de lleis que afecten àmbits tan variats com la funció pública, l'habitatge, la sanitat o la renda d'inclusió.