La deterioració i abandó del Balneari de l'Albereda al descobert

L'Ajuntament de València va recuperar este dilluns les claus del Balneari de l'Albereda, la concessió del qual ha rescatat després de més d'any i mig tancat i amb un conflicte judicial pendent en el Tribunal Superior de Justícia amb l'empresa que gestionava esta dotació municipal. Els tècnics municipals han visitat l'edifici i comprovat les nombroses deficiències per falta de manteniment i inversió en l'edifici. 

En la visita al balneari "s'ha constatat el lamentable estat de conservació d'este i de les seues instal·lacions". Els tècnics, per no haver-hi disponibilitat de corrent elèctric, van haver de fer la inspecció amb llanternes com a sistema d'enllumenat en aquelles zones a on no hi havia llum natural. No es va poder comprovar l'estat de les bombes ni de la resta d'equips elèctrics. 

Entre les deficiències detectades, s'ha vist que les parets d'esta habitació estan espellofades i plenes d'humitats. No s'observa existència de sistemes de ventilació.

Els inspectors no van poder accedir a la sala de bombes que depura l'aigua de les termes i de l'SPA en estar inundat d'aigua, però s'observa que la caldera que està al peu de l'escala d'accés a esta sala de bombes no s'ha canviat tal com se li va requerir en acta d'inspecció de 2019.

Inundació i corrosió

En l'SPA s'observa una gran quantitat de tessel·les soltes i oxidació evident d'elements metàl·lics; el sostre de les instal·lacions exhibix un molt mal estat de conservació amb peces soltes. La cúpula metàl·lica i de cristall de la zona termal, que ja es va desplomar fa uns anys per falta de manteniment, presenta un elevat estat de corrosió.

En les termes romanes, s'observa presència d'incrustacions en la superfície dels vasos. Els marcs de les portes estan podrits i s'observen escantells dels taulells de la paret.

Les instal·lacions de bany (vasos i sales de bombes) estan en un lamentable estat de manteniment. No s'ha procedit a dur a terme, o no es té constància, les modificacions requerides per la inspecció a fi d'esmenar les deficiències trobades al llarg de les inspeccions fetes durant els anys 2021 i 2022.

Davant esta situació, este dimarts, el regidor de Grans Projectes i Patrimoni, Pepe Marí Olano, ha firmat l'orde d'inici de l'expedient per a contractar el servici consistent en la realització d'una avaluació de l'estat de l'edifici i de les seues instal·lacions, a fi de determinar la indemnització que, si és el cas, siga procedent pels danys i perjuís causats per l'últim contractista.

Nou contracte

La finalitat és elaborar també un informe de necessitats per a la licitació d'una nova concessió demanial, la seua capacitat portant, la seua resistència residual i les patologies, si és el cas, existents dels diferents elements i instal·lacions, la seua previsible durabilitat i els elements que han de ser reposats per a garantir la seua aptitud per al servici públic sanitari-assistencial amb destinació a balneari en règim de concessió administrativa per a una vida útil de, almenys, vint-i-cinc anys”.

L'ajuntament ultima l'esborrany de plec tècnic i administratiu per a tornar a licitar el balneari

La falta de pagament del cànon es va produir ja l'any 2017, i des de llavors s'havia d'haver incoat un procediment de resolució del contracte. La falta de pagament del cànon suposa l'incompliment d'una obligació essencial del concessionari que és causa de resolució del contracte. 

La resolució del contracte no ha sigut senzilla. Ha sigut necessari recaptar informe del Consell Jurídic Consultiu que va informar favorablement la proposta de resolució del contracte el 6 de març de 2024, i la resolució va ser acordada per la Junta de Govern Local el 15 de març de 2024.

Consultes amb el sector

Paral·lelament a la tramitació del procediment s'ha format un grup de treball per a estudiar els nous plecs entre els Servicis de Llicències d'Activitat, Cicle Integral de l'Aigua, Servicis Centrals Tècnics, Sanitat i Patrimoni, grup que en estos últims mesos ha celebrat deu reunions. Ja hi ha un esborrany de plec tècnic i de plec administratiu sobre els quals s'està treballant.

Els plecs es consultaran amb el sector, ja que es vol garantir la viabilitat de qualsevol possible projecte de gestió abans de convocar la licitació d'una concessió demanial per a l'explotació del balneari, especialment tenint en compte que el concessionari haurà de fer importants inversions.

Suscríbete para seguir leyendo