Vull formalitzar per escrit una queixa sobre l´ús i abús del llenguatge sexista i discriminatori en textos de l´administració pública valenciana. La Generalitat Valenciana publicà el dia 4 d´abril de 2003 al DOCV, la «Llei d´Igualtat entre Dones i Homes», on l´article 48 propugna l´ús del llenguatge no sexista en els escrits administratius. L´any 2007 el Ministeri d´Igualtat publicà la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva entre dones i homes. La Conselleria de Benestar, al febrer de 2009 publicà la guia «Igualtat, Llenguatge i Administració: propostes per a un ús no sexista del llenguatge». Tota la legislació esmentada fa una proposta específica sobre l´ús no discriminatori ni sexista del llenguatge administratiu.

La passada setmana es va celebrar a València la I Cimera de Dones per un Món Millor, de ressò internacional, amb l´objectiu d´activar el respecte i la igualtat i de desactivar la discriminació i la violència.

L´avantprojecte de la Llei d´Ordenació i Gestió de la Funció Pública, aprovat pel Consell el dia 12 de març de 2010, ha sofert modificacions, entre altres, les derivades del dictamen del Consell Jurídic Consultiu. En aquestes modificacions el Consell Jurídic Consultiu diu literalment: «II. A lo largo del texto remitido se evita emplear el masculino genérico admitido por la Real Academia Española, y se utiliza en ocasiones expresiones del estilo «funcionaria o funcionario interino» (artículo 16.7), «las y los funcionarios» (artículo 73.1; 124.3; 126.2; 127.1; 128.1; etc.), «jefas o jefes inmediatos» (artículo 65.e), etc., hecho que no solo dificulta la lectura de la norma sino que, además, supone una construcción gramatical incorrecta»

Les suposades dificultats en la lectura del text no són lingüístiqus, són ideològiques. Si volem ser una Comunitat capdavantera en els usos socials no discriminatoris, comencem pel llenguatge institucional i administratiu, i ensenyem a totes les cimeres de dones que vinguen, que la nostra Comunitat fa lleis d´igualtat i les posa en pràctica.

Tècnica en promoció lingüística de la Generalitat Valenciana