La paraula «gual» originàriament feia referència al lloc d'un riu, pla i poc profund, per on es podia passar caminant; però actualment este vocable es fa servir sobretot per a referir-se al tribut que dóna dret a l'accés d'un vehicle a un garatge, anul·lant el dret d'altres vehicles a aparcar en un espai determinat de la calçada.

Antigament, la forma més estesa era «guau», que derivava del llatí «vadum». I així és com apareix en el «Llibre dels feits» del rei Jaume I: «E passam sobre Paterna e sobre Manizes a un guau que un adalil sabia».

La forma «vado», considerada modernament un castellanisme, també és habitual en els textos del segle XV, com ara el «Col·loqui de les dames», de 1485: «Senyores bones, / més gentils entre les dones / de noble strado, / y apendreu passar lo vado».

Més informació...