La paraula «pont», que deriva de la forma llatina «pons, pontis», és una construcció destinada a salvar un riu o qualsevol altra depressió del terreny. Fou una creació de l´enginyeria romana; anteriorment, per a passar d´una vora a l´altra d´un riu, s´utilitzaven barques disposades en paral·lel, amarrades les unes amb les altres i amb taulers de fusta per damunt. Però el primer pont sòlid conegut, en un sentit assimilable a l´actual, fou l´anomenat «pont Sublici», construït sobre el Tíber per a unir la ciutat de Roma amb la zona situada en la riba dreta del riu. En els anys cinquanta del segle passat, traslladant figuradament esta idea bàsica de «pont» a l´àmbit laboral, es va crear el sentit de dia o dies entre setmana situats entre dos festes en què no es treballa. En francés i en italià també s´ha assimilat este significat a les paraules amb què es designa «pont» en estos idiomes: «pont» i «ponte», respectivament. En altres idiomes, en canvi, es recorre a una paràfrasi per a designar esta idea: en anglés, per exemple, es diu «long weekend» (´cap de setmana llarg´); en portugués, «feriado prolongado» (´festa prolongada´).