Un «terratrémol» és un moviment vibratori de la superfície de la Terra, d'una duració breu, que, segons la seua intensitat, pot resultar perceptible en una zona més o menys extensa. Els terratrémols solen estar causats per un moviment dels blocs rocosos de l'escorça terrestre o com a conseqüència d'explosions volcàniques.

La paraula «terratrémol» prové del llatí «terrae tremor», que literalment significava 'tremolor de terra', amb una dissimilació de la «r» final, alterada en «l» per a evitar-ne una repetició incòmoda. L'ús de la forma «terratrémol» apareix documentada des de ben antic. Sant Vicent Ferrer, en un dels seus sermons, referint-se a la resurrecció de Jesucrist, en feia una descripció apocalíptica: «lo sol s'escurí e durà tres hores lo eclipsi, veren terratrémol e los morts resucitar».

Cal fer notar també que en valencià, a diferència d'altres parlars, la vocal tònica d'esta paraula és tancada. Tot i que la seua grafia presenta vacil·lacions, és recomanable escriure la vocal «e» de la penúltima síl·laba amb accent agut per a reflectir adequadament el timbre de la vocal.

Més informació...