s i no m'equivoque, aquesta és el tercer dels articles publicats al voltant de la concessió del títol de ciutat a la vila de Gandia. Fa gairebé vint anys, en aquest diari es va publicar el primer d'ells. Llavors, vaig donar a conèixer un document pel qual s'entenia que la vila de Gandia havia obtingut el títol de ciutat gràcies a un Privilegi Reial expedit el dia 6 d'abril de 1631 a instàncies del cardenal Gaspar de Borja i de Velasco. Posteriorment, l'estiu de 2016, Jesús E. Alonso va publicar un segon article, també en aquest mateix diari, en el qual comentava -entre altres- dues notícies més al respecte. La primera apareix en el Manual de Consells de 1569 i la segona és una missiva del rei Felip I d'Aragó i II de Castella dirigida al virrei de València en la qual s'interessava per l'afer. Ambdós documents fan referència a un llarg procés que anava contra els jurats de la vila per haver fet pública, sense cap document que ho avalara, la concessió reial del títol de ciutat a la vila de Gandia.

Ara però, vull donar a conèixer un document que espere que tanque el cicle sobre la data de concessió del títol de Ciutat a Gandia. Es tracta d'un certificat notarial sobre l'existència d'un Privilegi Reial atorgat a la vila de Gandia «a favor de Gaspar de Borja», i diu així: Testimonio dado por Vicente Oliver , escribano real y público de la ciudad de Gandia en el que, a virtud de instancia de los Excelentísimos Señores Duques de Gandia presentada ante el alcalde ordinario de dicha ciudad y auto a ella previsto, certifica y da fe de que haviéndose constituído al Archivo del Palazio y requerido al encargado de sus libros y papeles le fue exhibido por éste un real privilegio librado en Madrid a 6 de abril de 1631 por la magestad del Señor Don Phelipe IV y a favor del señor don Gaspar de Borja, natural de la insinuada ciudad por cuyo real privilegio tuvo a bien concedérsele naturaleza en los reinos de Castilla.

Qui expedeix el document sol·licitat pels ducs de Gandia i en nom d'aquests, és Francisco de Muro, abogado de los Reales Consejos, qui refrenda i certifica l'anterior testimoni: (...) un testimonio auténtico y fefaziente del referido Privilegio en virtud al qual se nombra Ciudad la presente con expreción deste dia y año de su concesión que es Justicia y pido Juro en forma (...) Auto: Como se pide lo mandó el señor don Joseph Julio , abogado de los Reales Consejos y Alcalde ordinario de esta Ciudad de Gandia, en ella a los diez días de el mes de diciembre, año de mil setecientos quarenta y seis. Y lo firmo. Ante mi, Vicente Oliver, escrivano Real y Público y del Juzgado del señor Alcalde ordinario de esta ciudad de Gandia y vecino de ella, certifico doy fe y verdadero testimonio a los señores que el presente vieren y leyeren como en obedesimiento del antesedente auto, me constituy en el Archivo del Palazio desta Ciudad de Gandia y siendo en él requerí al Doctor Phelipe Py , capistol dignidad de la Colegial (...) a cuyo cargo estan los libros y papeles de dicho Archivo que exibiera el Privilegio o grazia que se cita en el antecedente pedimento, el qual en continente me escribió un Real Privilegio de naturaleza en los Reynos de Castilla dado por el Señor Rey Dono Felipe IV en la villa de Madrid a seis de Abril de 1631 firmado por Su Magestad y sellado con el sello real de sus armas y refrendado por don Gabriel de Ocaña y Alarcón , su secretario. Por el que consta haber concedido Su Magestad el dicho Real Privilegio de naturaleza a Don Gaspar de Borja que nació en la ciudad de Gandia según así se lee y expresa en el citado real Privilegio al que devolví a dicho Archivo a qye me remito. Y para que conste en obedesimiento del relacionado Auto, doy al presente que signo y firmo en dicha ciudad de Gandia a los diez días de el mes de Diciembre, año mil setecientos quarenta y seis. (AHN, Osuna, C. 561, D. 16; CP.7, D.13.)

A més d'això, en el Privilegi es fa referència a la concessió al cardenal Gaspar de Borja de naturalesa en el regne de Castella lo qual, en principi, ens va desconcertar per quant pensàvem que ja la tenia per haver nascut a Villalpando, en terres de Zamora. Però, per aclarir aquesta mena de contradicció, hem d'afegir que a instàncies del pare del cardenal, el duc Francesc Tomàs de Borja i Centelles, les Corts valencianes de l'any 1604 van concedir naturalitzación -és a dir, nacionalitat- a favor de cinco hijos del duque Francisco [Tomàs] por haber nacido fuera del reino. (AHN, Osuna, C. 556, D. 5-20; 1497/1626).

Com a corol·lari de les publicacions sobre la concessió del títol de Ciutat a la vila de Gandia, les notícies i arguments aportats fins el moment es podrien fondre en un únic document per tal que servira d'informació per a tots aquells interessats en la història de la nostra ciutat.