L’Ajuntament de la Font d’en Carròs convoca per al curs 2020-2021 ajudes dirigides a l’adquisició de llibres de text i dispositius digitals (tabletes) de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Podran sol·licitar estes ajudes els pares, mares i/o tutors o persones encarregades per raó de tutela o acolliment formalitzat davant d’autoritat pública amb competència en matèria de protecció de menors d’alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà I Superior sempre que estiguen empadronats en el terme municipal de La Font amb un mínim d’un any d’antiguitat.

En el cas que els alumnes d’estos cicles educatius siguen majors d’edat, la sol·licitud haurà de vindre firmada per ells, havent de ser complits per estos alumnes els requisits exigits en estes bases.

Els sol·licitants hauran d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de pagament de la resta d’ingressos de dret públic amb l’Ajuntament de La Font així com amb la resta d’administracions en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament fins al 20 de novembre de 2020.