La Paraula del Dia

Paraula del dia

Europeu

Josep Lacreu 2019-05-22 L'adjectiu «europeu» es pronuncia amb «e» oberta, mentre que la forma corresponent de femení, «europea», es pronuncia amb «e» tancada. Esta mateixa dualitat fonètica apareix en totes les paraules acabades en «-eu/-ea» (com

Pantaix

Josep Lacreu 2019-05-21 Amb la paraula «pantaix» es fa referència a una respiració agitada i fatigosa, que normalment sobrevé com a conseqüència d'un treball intens o d'un exercici físic impetuós. Esta forma alterna amb «panteix», variant pròpia

Veto

Josep Lacreu 2019-05-20 El substantiu «veto» (que també presenta la variant «vet») prové directament de la primera persona del present d'indicatiu del verb llatí «vetare», que significava 'impedir, prohibir'. En l'antiga república romana el «veto» era una potestat que tenien els tribuns de la plebs (una figura que pot

Cosmos

Josep Lacreu 2019-05-17 La paraula «cosmos» prové de la forma homònima llatina, i esta del grec «kósmos», que significava 'orde'. La sublimació de l'orde es projectava sobre l'univers, a on els cossos celests, cada un amb una força gravitacional i una

Morro

Josep Lacreu 2019-05-16 La paraula «morro» té un origen incert. Però, en qualsevol cas, el seu ús és antiquíssim. Ja n'hi ha testimonis en el segle XII. Es tracta d'un vocable compartit amb el castellà, el portugués i també amb diversos parlars francesos

Màdel

Josep Lacreu 2019-05-15 La paraula «màdel» és de gestació autòctona. O quasi. Sorgix de la combinació de la paraula «mà» (com a reducció de l'expressió «pilota a mà») i de l'anglicisme «pàdel», que

Succedani

Josep Lacreu 2019-05-14 La paraula «succedani» és un cultisme de gestació relativament recent. En valencià començà a usar-se en el primer terç del segle XX. En castellà tampoc feia molt més temps que havia començat a utilitzar-se: la Real Academia

Javalí

Josep Lacreu 2019-05-13 El «javalí» és un animal mamífer de la família dels suids (que inclou, a més dels javalins, els porcs i els pecaris). Hi ha diverses races de javalí distribuïdes per tot el món; en les nostres terres habita la subespècie

Morera

Josep Lacreu 2019-05-10 La «morera» és un arbre de tronc recte, no molt gruixut, amb una copa oberta molt ramificada, que pot arribar fins als sis metres alçària. Les fulles, caduques, de color verd clar, presenten un limbe ovat, de vores dentades, i servixen d'aliment als cucs de seda.

Paradís fiscal

Josep Lacreu 2019-05-09 A vegades certes expressions són el resultat de curioses casualitats. La paraula «paradís», com explicàvem ahir, és un lloc, real o figurat, que s'associa a un estat —amb minúscula— que reporta una extrema felicitat a aquells que tenen la

Paradís

Josep Lacreu 2019-05-08 La paraula «paradís» prové del llatí «paradisus», i este del grec «parádeisos», que al seu torn l'havia pres de «pairidaeza», mot compost d'una llengua d'origen irànic, format amb el prefix «pairi-», que,

Hisenda

Josep Lacreu 2019-05-07 La paraula «hisenda» és una adaptació del castellà «hacienda», documentada en el segle XVII, que procedia al seu torn del llatí «facienda», forma de plural neutre del participi de futur passiu de «fac?re», 'fer', i que

Pòquer

Josep Lacreu 2019-05-06 El «pòquer» és un joc de cartes, d'origen nord-americà, que es juga amb la baralla francesa (encara que també es pot jugar amb daus), a on els jugadors, amb totes o part de les seues cartes ocultes, fan apostes sobre un envit inicial. Cada jugador ha

Fatxa

Josep Lacreu 2019-05-03 La paraula «fatxa» s'usa actualment amb sentits molt diferents. D'una banda, en referència a l'aspecte extern d'una persona, sobretot quan es vol ressaltar una impressió negativa. Josep Pascual Tirado, en la novel·la «Tombatossals», feia servir esta veu

Botànic

Josep Lacreu 2019-05-02 L'adjectiu «botànic» prové del llatí medieval «botanicus», i este del grec «botanikós», derivat de «botán?», que significa 'herba', combinat amb el sufix «-ikos», que ha donat lloc al nostre sufix

Vot

Josep Lacreu 2019-04-19 La paraula «vot» prové del llatí «votum», amb què es feia referència a una 'promesa feta als déus'. I amb este significat es mantingué en les primeres manifestacions escrites en valencià: «per lo vot que havia fet de

Senat

2019-04-17 La paraula «senat» prové del llatí «senatus», formada a partir de l'arrel del vocable «senex», que significa 'vell' (present també en paraules com «senil» o «sénior»), i el sufix «-atus», que ha donat lloc al nostre «-at», usat per a formar vocables que designen un conjunt d'elements de

Diputat

2019-04-16 La paraula «diputat» (que antigament presentava la variant «deputat») en un primer moment no era més que el participi passat del verb «diputar», que prové del llatí «deput?re», i que significava 'avaluar, assignar, destinar'. Originàriament, el mot «diputat» s'usava per a referir-se a

Campanya

Josep Lacreu 2019-04-15 La paraula «campanya» és un derivat de «camp», tot i que probablement es prengué de l'italià «campagna», amb què es designava originàriament un espai de terreny, més o menys pla i obert, allunyat dels centres urbans. Estos espais sovint eren els escenaris a on se celebraven les batalles, i per això

Unicorn

Josep Lacreu 2019-04-12 La paraula «unicorn» prové del llatí «unicornis», 'que té una banya'. Amb este vocable es fa referència a un animal fabulós en forma de cavall blanc, amb potes d'antílop, barba de boc, cua de lleó i, ineludiblement, una banya

Càndid

Josep Lacreu 2019-04-11 L'adjectiu «càndid» prové del llatí «candidus», derivada del verb «candere», que significava 'posar-se incandescent'. Entre els autors clàssics de la nostra llengua, de fet, encara preval completament el sentit de 'blanc lluent'

Quixot

Josep Lacreu 2019-04-10 Hi ha personatges que, per la seua projecció social, han motivat la creació de noves paraules. A vegades són personatges reals, però altres voltes són creacions literàries que han passat a representar socialment l'estereotip de virtuts o defectes, fins al

Etiologia

Josep Lacreu 2019-04-09 El terme «etiologia» és de formació culta. Es gestà en francés, a on ja es documenta l'any 1550, i des d'este idioma es difongué a la resta de llengües de cultura. Provenia del llatí «aetiologia», i este, al seu torn, l'havia

Institut

Josep Lacreu 2019-04-08 La paraula «institut» prové del llatí «institutum», a on significava 'regla'. El significat originari de «institut» era precisament el resultat d'instituir o establir una norma de comportament, sobretot la que servia per a regular la vida d'una

Pepito

Josep Lacreu 2019-04-05 El «pepito», a més de ser un hipocorístic diminutiu, és també el nom d'un entrepanet molt popular en valencià. En la ciutat de València i els pobles dels voltants, el «pepito» és un panet allargat obert per un extrem i farcit de pisto amb tonyina i ou dur, arremullat en llet, arrebossat amb ou i