Les escoles oficials d´idiomes a l´Estat espanyol oferixen un model públic per a l´ensenyament de llengües (autòctones, al·lòctones i estrangeres) únic a tot Europa. Únic, pel seu baix cost per a l´alumnat perquè no estem parlant d´acadèmies privades, i únic també per la diversitat de la seua oferta i l´oficialitat de les seues titulacions, que són contemplades en els diversos nivells de competència lingüística establerts em el MCER(Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües). Disposen de dos tipus d´alumnat, el presencial, amb dret a acudir a classe i rebre la seua oportuna avaluació contínua, i el no presencial, que es pot examinar actualment en una sola convocatòria, per a obtenir els diversos nivells de certificació vigents (bàsic, intermedi i avançat).

En l´àmbit autonòmic de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d´Educació, a través de la Direcció General d´Ordenació Acadèmica, és qui s´encarrega de decidir quines unitats docents s´han de preservar, augmentar o disminuir, o quines escoles noves o aularis (extensions de les EOI) s´han d´obrir i, evidentment, quins idiomes s´hi han d´impartir. La Conselleria d´Educació, que vol emparar-se en el context actual de crisi econòmica, ha confós l´estalvi de recursos en matèria educativa amb l´acaçament de l´ensenyament públic, que, certament, és allò que en principi s´hauria de protegir.

Fa poc de temps, els sindicats majoritaris es manifestaren contra les retallades en secundària i FP (d´això, n´hi ha d´altres que en podrien parlar millor que jo), i també en EOI. El càlcul de percentatge de retallades en les unitats docents que ha decidit l´administració educativa, en el cas de les EOI, s´estima en un 12% i les conseqüències laborals en el conjunt dels cossos docents de secundària, FP i EOI en més de mil treballadors abocats a l´atur per aquestes sagnants decisions. No hi ha cap mena de dubte que el personal que més directament es vorà afectat és el professorat interí.

Si, a això, afegim que l´administració educativa valenciana imposà una ordre d´organització d´EOI el final del curs passat que permet tancar unitats docents, basant-se només en càlculs numèrics d´estimació de l´alumnat i fa excepcions sense concreció, -que després la inspecció educativa interpreta com vol-, ens trobem amb un cas d´assetjament a les EOI, com un cas més, i flagrant, d´assetjament a l´ensenyament públic que, segurament, està en la direcció d´afavorir les acadèmies privades d´idiomes.

L´EOI d´Utiel, lloc on treballe des de fa temps, possiblement vorà reduïda la seua plantilla de professorat en un terç, l´ensenyament dels nivells avançats (els superiors que actualment s´impartixen) de valencià i francés eliminats i, a més, també el That´s English per acabar-ho d´adobar. L´alumnat no podrà acabar els ensenyaments de valencià i francés en la mateixa escola, i, si ho fa, haurà de ser desplaçant-se a molts quilòmetres fora de la seua comarca. Un apunt, en aquesta escola s´ha batut un recòrd en alumnat no presencial presentat a les proves de certificació del mes de juny en el nivells de valencià intermedi i avançat, que han hagut de ser examinats entre dos professors només.

¿No era l´actual partit en el govern autonòmic qui prometia en l´última campanya electoral una EOI per localitat de més de 20.000 habitants? O eren més de 200.000 h.? ¿No és també l´autoproclamat defensor de la "valenciania", com ho ha exhibit en tantes ocasions? ¿Com es pot dir això i no oferir l´ensenyament del valencià allà on més demanda hi ha pel fet de tractar-se de comarques majoritàriament castellanoparlants (EOI d´Utiel amb les extensions de Requena i de Xiva)?

D´altra banda, i pel que fa al professorat interí que treballa en aquest sistema d´ensenyament, els de valencià ho són majoritàriament, entre altres raons perquè no es realitzen oposicions des de l´any 1993 (...). El professorat interí en l´àmbit del País Valencià, es regeix per un acord entre els sindicats i l´administració autonòmica, que , de manera coincident també és de l´any 1993, per al seu accés a les places vacants als centres i la regulació de les seues condicions laborals. Durant el passat mes de maig , amb el suport d´alguns sindicats docents, als quals sembla que no els importa massa el futur d´aquest col·lectiu d´ensenyants aprovà en mesa de negociació sectorial una simple actualització d´aquest acord, que en realitat no és més que una normativa de provisió de llocs de treball i , a més , no recull les aspiracions històriques dels interins i les interines, com ara la zonificació (o comarcalització ) de manera generalitzada a l´hora d´escollir destinació, tot obligant-los a acceptar vacants en qualsevol lloc del País Valencià sota el condicionament de ser exclosos de la seua llista d´interinitat. Com és constatable, per anteriors experiències, l´administració vol cobrir totes les places tan prompte com siga possible, sense pensar en les conseqüències que afecten directament els treballadors docents ( i encara s´espanta algú quan se´ls diu que no som esclaus sinó treballadors!).

Com que és ben sabut que, en altres comunitats autònomes, el professorat interí disposa d´unes garanties mínimes d´estabilitat i continuïtat en el treball, no ens estem de dir que, possiblement, el professorat interí al País Valencià treballe en les pitjors condicions actualment, si hi fem el contrast, cosa que és un honor dubtós per a l´empresa que ens contracta. A més, des d´una òptica pedagògica que beneficia no només l´alumnat sinó també el professorat en un ensenyament especialitzat com és el dels idiomes a les EOI, és convenient l´estabilitat i continuïtat de les seues plantilles, l´alumnat així ho expressa.

Quant al sistema d´adjudicacions, aquest mes juliol, per primera vegada en els cossos de secundària, FP i EOI s´escollirà telemàticament en un procés que no garanteix la transparència i pot afectar fins i tot el tradicional sistema d´adjudicacions presencials en la possibilitat de restringir l´àmbit de treball a una província si a u no li arriba una vacant i, d´altra banda, es fa completament i doblement a cegues. En els cossos de secundària, perquè no es donaran a conéixer prèviament les vacants i en EOI, perquè tampoc es podran sol·licitar les extensions existents.

Vist aquest panorama, cal dir que el sindicat docent majoritari, l´STEPV, ha engegat una campanya de recollida de signatures per fer sentir la veu del professorat interí i denunciar la falsedat del nou acord de provisió de llocs de treball per discriminador , insuficient i enganyós, ja que, si alguna millora ha introduït es tracta de drets ja assolits en els darrers anys. És una iniciativa d´interés que s´hauria d´habilitar per Internet per sumar encara més esforços i voluntats.

Davant de sistemes d´adjudicació que s´han venut per la seua pretesa modernitat i de normatives de provisió de treball que ja han quedat obsoletes, el professorat interí no es pot deixar véncer per la dessídia i, allí on treballe, ha de fer valdre la seua experiència de treball(siga en un institut, una EOI, etc) i ha de manifestar el seu desacord per totes les vies legalment disponibles. El començament del proper curs i després de veure el resultat de les adjudicacions telemàtiques, caldria que el col·lectiu del professorat interí prenguera consciència de la necessitat d´actuar en defensa del seu futur laboral i en defensa de l´ensenyament públic. El principi de solidaritat i el principi d´autodefensa no s´haurien d´oblidar, ara més que mai, i no s´hi val l´excusa per a la paràlisi que proporciona el fet de mirar arrere per a enyorar com era de poderós el moviment interí en als anys 80 i 90 del segle passat.

Arribats al tombant de la segona dècada del segle XXI, cal una actuació decidida i conscient que faça recuperar la dignitat i la força del col·lectiu del professorat interí, i ho haurà de fer durant el proper curs manifestant-se, concentrant-se i, si cal, plantejant-se també la realització d´una vaga indefinida fins que s´assolisquen les reivindicacions històriques que els pertoca. El que deixem de fer ara, ho lamentarem en el futur. L´administració valenciana compta amb la complicitat dels qui opten pel silenci.

Professor d´EOI