El llenguatge i la capacitat de crear art ens han fet humans; però amb l’escriptura entrem en la història. Totes les fites importants de la nostra espècie estan lligades a la forma com trametem la informació. Més enllà de la biologia, els éssers humans intentem compensar amb paraules allò que la genètica va perdent. Cada vegada més sords, suplim amb coneixements, que hem d’aprendre, una saviesa que la natura inocula en els gens i que ja no sentim.

Posseir la informació ha sigut considerat un bé associat al poder. Qui sap té un avantatge davant de qui ignora. Ara bé, som éssers socials i això ens obliga a entendre’ns per a sobreviure i compartir la informació que tenim. Una altra cosa ha sigut el preu que hem pagat per ella. L’ofici del traductor, del torsimany, ha anat de la mà del copista, de l’escrivà i del versador. Transmetre la informació per escrit, en paraula viva, en la nostra i en les altres llengües del món ha permés que parlem de civilitzacions.

Els primers centres de saber fora dels monestirs, incorporaren el Trívium (gramàtica, retòrica i lògica), el Quadrívium (aritmètica, geometria, música i astronomia), a més de les arts pràctiques com la medicina o el dret. S’havia creat l’Estudi General i amb ell la universalització del saber: la universitat. A València tinguérem el nostre Estudi General el 1499, una de les universitats més antigues d’Europa. També havia arribat la impremta a València abans que a cap altre lloc. I l’any 1474, del taller de Lambert Palmart, eixirà la primera obra impresa de la península: ‘Les trobes en lahors de la Verge Maria’.

La impremta ens permeté un pas de gegant en el traspàs del coneixement, unint un parell de verbs definitius: publicar i divulgar. El primer naix de la voluntat de fer públic allò que era fins aquell moment privat, privatiu d’uns pocs, i el segon, encara més important, la decisió de fer accessible aquell coneixement, posant-lo a l’abats del poble vulgar, del gran públic.

Enguany celebrem els cent anys de Publicacions de la Universitat de València. Un segle de fer pública i accessible saviesa i tècnica. Entre els milers de llibres esplèndids, només una mostra ‘La mirada Neandertal’, premi 2020 de divulgació científica atorgat per les editorials universitàries, una mostra de bon saber.