El verb «nominar», procedent del llatí «nominare», antigament s'usava ocasionalment amb el significat de 'designar algú perquè ocupe un càrrec o faça una funció determinada'. Així és com s'utilitza, per exemple, en el «Llibre de família dels Roig», de 1688: «ab pacte de la reservació de elegir y nominar el predicador». Però este ús ha quedat transferit actualment al verb «nomenar», i «nominar» ha assimilat un nou significat, procedent de l'anglés, amb el valor de 'presentar o proposar algú o una obra artística per a un premi': «Han nominat la pel·lícula als Oscar en la categoria d'Efectes Especials».

En castellà també s'ha produït esta mateixa distribució semàntica entre «nombrar» i «nominar»; en francés s'ha creat igualment el verb «nominer» en el sentit anglicitzant referit, al costat dels usos associats a la forma tradicional «nommer».

Més informació...