La prova d’accés a la universitat (PAU), també coneguda com a selectivitat, es farà finalment, enguany, de manera presencial, malgrat la pandèmia de coronavirus i les mesures extraordinàries que s’hagen de prendre a causa d’això. I hauran de tindre lloc abans del 18 de juny.

Així consta en l’ordre del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, publicada aquest dimecres en el BOE, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.

El document no estableix una alternativa telemàtica ni en línia a la celebració presencial de les proves, com sí que ho feia aquesta ordre al novembre, quan es trobava en fase d’esborrany.

En aquest sentit, el document recull ara que “atesa la situació d’emergència de salut pública que ha ocasionat la COVID-19, (les administracions educatives, en col·laboració amb les universitats) vetlaran perquè s’arbitren els procediments necessaris per a garantir la normal celebració de la prova en les dates previstes, amb independència de les mesures excepcionals que puguen estar implantades, aleshores, en cada territori”.

Dates i duració

L’ordre que s’ha publicat també posa data a la realització dels exàmens, ja que assenyala que “les proves hauran de finalitzar abans del dia 18 de juny de 2021” i que “els resultats provisionals de les proves han de publicar-se abans del 25 de juny”.

Això suposa realitzar els exàmens en les dates habituals i no en dates tan tardanes com les de l’any passat, quan es van haver de retardar les proves fins a l’estiu per l’estat d’alarma pel qual es va decretar el tancament de tots els centres educatius el 16 de març. Així, la selectivitat de 2020 va començar el 23 de juny i va allargar-se, en la majoria de comunitats autònomes, durant les dues primeres setmanes de juliol.

Així mateix, les proves corresponents a la convocatòria extraordinària podrien celebrar-se al juliol o al setembre, segons el que decidisca l’administració educativa competent.

Respecte a la duració de la selectivitat, l’ordre estableix “una duració d’un màxim de quatre dies”, mentre que “en aquelles comunitats autònomes amb llengua cooficial, tindrà, preferentment, una duració d’un màxim de cinc dies”.

Preguntes tipus test

L’ordre preveu també, igual que ja va succeir l’any passat per la COVID-19, que només hi haurà “una única proposta d’examen amb diverses preguntes”, però els alumnes podran triar, dins d’un nombre que determinarà prèviament l’òrgan competent, quines preguntes contestar.

D’aquesta manera, el nombre de preguntes es fixarà de manera que “permeta a tot l’alumnat aconseguir la puntuació màxima en la prova, amb independència de les circumstàncies en les quals aquest puga haver tingut accés a l’ensenyament i a l’aprenentatge durant la suspensió de l’activitat lectiva presencial”, recull l’ordre ministerial.

Respecte a la classe de preguntes que contindran els exàmens, l’ordre estableix que cada una de les proves constarà de “preguntes obertes i semiobertes que requeriran de l’alumnat capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa”.

Però, a més d’aquests tipus de qüestions, es podran utilitzar també “preguntes d’opció múltiple”, és a dir, de tipus test, “sempre que, en cada una de les proves, la puntuació assignada al total de preguntes obertes i semiobertes siga, com a mínim, del 50 %”.