Banys de la Reina val un imperi. Des del punt de vista arqueològic, la seua riquesa no té preu. I ja s’ha xifrat el valor dels 15.000 metres quadrats que són privats: 26 milions d’euros. L’Ajuntament de Calp advoca per una expropiació forçosa.

La Comissió Especial de Banys de la Reina, reunida divendres passat, va aprovar per unanimitat dels membres iniciar el procediment de tramitació del Pla especial de Banys de la Reina, que permetrà protegir aquest jaciment romà de la pressió urbanística i, al mateix temps, iniciar el procés d’adquisició dels terrenys.

L’Ajuntament de Calp advoca per protegir els Banys de la Reina de qualsevol mena d’edificació. Això sí, s’insisteix que el consistori respecta en tot moment els drets dels propietaris. La Comissió Informativa Especial de Banys de la Reina inclou l’equip de govern i els representants de tots els grups municipals, així com l’equip redactor del Pla director del MARQ i representants de la Generalitat i la Diputació.

En la comissió, es va presentar l’esborrany del pla especial elaborat per l’urbanista Gerardo Roger, que estableix els límits de protecció i proposa adquirir els terrenys previstos dins del BIC mitjançant una expropiació forçosa.

L’equip de l’urbanista Gerardo Roger, assessor de l’Ajuntament, ja ha quantificat el cost de l’adquisició de totes les parcel·les de Banys de la Reina, que hui són de propietat privada, en un total de 26 milions d’euros. A aquesta xifra caldria restar els 5 milions d’una de les parcel·les ja adquirides per l’Ajuntament en el seu moment, ja que la parcel·la es permutarà per una altra situada en el pla parcial 2, en la qual ara es desenvoluparà el complex immobiliari aprovat en l’últim ple.

La proposta és que l’Ajuntament siga l’agent expropiador i Conselleria, l’entitat beneficiària i que assumiria el cost i la titularitat dels terrenys. A més, amb els aprofitaments urbanístics derivats de l’expropiació, la Conselleria podria impulsar habitatge social en altres àrees del municipi.

Segons el regidor de Territori, Juan Manuel del Pino, “des de l’Ajuntament proposem que aquests aprofitaments es destinen a habitatge social en el municipi i, així, donar solucions a un altre problema com és la falta d’aquesta mena d’habitatge”.

Recentment, el jaciment de Banys de la Reina ha perdut la seua qualificació de BIC per caducitat del procediment i s’espera que Conselleria modifique aquesta situació en breu. No obstant això, amb independència que Conselleria tramite un nou expedient de declaració BIC, la redacció del pla especial ajuda a aclarir els interessos públics i privats.

Està previst que aquesta setmana s’inicie una consulta pública prèvia relativa a la redacció del Pla especial Banys de la Reina, que estarà en exposició durant 20 dies i en la qual els ciutadans podran fer les aportacions que consideren. Després del període d’exposició pública, es recolliran les aportacions i es redactarà un esborrany de document que haurà d’elevar-se al ple per a ordenar l’inici de l’avaluació ambiental, elaborats els informes sectorials, i, una vegada aprovat definitivament en el ple, haurà de remetre’s a la Comissió Territorial d’Urbanisme, que haurà de donar el vistiplau al document.

El regidor de Territori, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “amb l’aprovació d’aquest document tindríem un full de ruta per a iniciar l’adquisició dels terrenys i museïtzar la zona. En qualsevol moment, el Consell tornarà a aprovar la declaració BIC i l’objectiu del Pla especial és regular amb detall les normes de protecció. El procés serà llarg, però ja s’ha fet un pas important”.