18 de noviembre de 2016
18.11.2016

Normas íntegras de protocolo para falleras mayores y cortes de honor

Consulta el articulado completo del ejercicio 2016-2017 de la Junta Central Fallera

21.11.2016 | 21:24

NORMES DE PROTOCOL I ACTUACIÓ PER A LES FALLERES MAJORS DE VALÈNCIA I LES SEUES CORTS D'HONOR
-Actualització exercici 2016-2017 -

Apartat I: De les Falleres Majors de València (FFMMV)

1. Els títols de Fallera Major i Fallera Major Infantil de València són uns títols honorífics que fan referència al caràcter representatiu de les seues persones durant l'exercici faller corresponent.

2. Com a persones representants de les Falles i de la Junta Central Fallera (JCF) estaran sotmeses a les directrius emanades de la directiva de Junta Central Fallera. La seua opinió personal podrà ser tinguda en compte per la Junta Directiva però mai serà preceptiva ni condicionarà el seu paper representatiu durant l'exercici.

3. En tant que representants de la festa fallera, seran considerades com a personatge públic i, com a tal, tant elles com els seus familiars seran responsables de salvaguardar la imatge de la institució a què representen i actuar amb el decor i la responsabilitat que la figura a què representen mereix.

4. Les FFMMV hauran de fixar obligatòriament un domicili dins de la ciutat de València; este domicili serà l'oficial a tots els efectes, incloent-hi la recollida, degut, entre altres aspectes, al protocol de comitives i escortes policials.

5. Habitualment, les FFMMV es desplaçaran en vehicles oficials posats a disposició per l'Ajuntament de València i seran acompanyades d'un Vicepresident/a; en cap cas podran fer ús del vehicle pares, germans o familiars d'elles. Només podran pujar al vehicle oficial aquelles persones que, excepcionalment, siguen designades pel secretari general de la JCF. En el cas en què no puga disposar-se de vehicle oficial, es farà ús d'altres vehicles posats a disposició per JCF.

Apartat II: De les Corts d'Honor (CCHH)

6. Les xiquetes i senyoretes triades per a formar part de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València, s'han presentat "lliurement" a eixa elecció. Per això, han de saber que, una vegada triades, adquirixen un compromís amb Junta Central Fallera amb la finalitat de representar, amb la major dignitat, les obligacions que el seu càrrec comporta.
7. Junta Central Fallera compta amb un protocol a què hauran de cenyir-se cada una de les xiquetes/senyoretes, amb l'objectiu de donar una imatge del col·lectiu faller el més digne possible.

8. Ser component de les Corts d'Honor, és un càrrec únicament representatiu. No es contempla cap possibilitat d'actuar per iniciativa pròpia, en nom de la Cort d'Honor o component de la mateixa.

9. La missió de la Cort d'Honor és acompanyar a les FFMMVV en cada un dels actes on es requerisca la seua presència, sense possibilitat de representar a la mateixa en la seua absència. Açò vol dir que la Cort d'Honor mai podrà assistir a cap acte faller sense la presència de les FFMMV.

10. Així mateix, per a assistir a qualsevol acte organitzat per la Comissió de la Falla a què pertany, Agrupació, Sector, Federació, o qualsevol altre col·lectiu faller, hauran de comunicarho i sol·licitar-ho a la Delegació de Protocol i RRPP, amb un mínim de 20 dies d'antelació.

11. Les components de les CCHH han de respectar les decisions de la directiva de JCF a l'hora d'assignar llocs, acompanyants i actes, no podent-se alterar cap directriu que provinga de JCF

Apartat III: Consideracions generals
12. Les Falleres Majors i Corts d'Honor hauran d'assistir sempre als actes programats, i respectar els horaris establits. La falta d'assistència haurà de ser justificada i comunicada a la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol amb l'anterioritat necessària. L'incompliment del deure d'assistència d'alguna component, sense la deguda justificació, podrà ser sancionat amb la noassisstència als actes que es determinen, tant a nivell individual com col·lectiu. L'incompliment dels horaris establits podrà sancionar-se amb la no recollida de la xiqueta o senyoreta, deixantles en el seu domicili.

13. La no incorporació d'alguns actes a l'agenda per decisió de la directiva, per exigències de l'agenda o per motius expressos de l'organització, serà tinguda en compte com una decisió inapel·lable i inqüestionable.

14. No està permés fumar en els actes oficials. S'entendrà com a duració de l'acte des del moment de la recollida en els domicilis fins al moment de devolució en el mateix, inclòs els desplaçaments en els vehicles.

15. Queda prohibit l'ús del mòbil, càmeres fotogràfiques, consoles, mp3, així com qualsevol altre element electrònic, en tots i cada un dels actes a què s'assistix.

16. L'exercici faller, a estos efectes, queda comprés des del nomenament de les FFMMV, realitzat per l'Alcalde en l'Hemicicle de l'Ajuntament de València, fins al mateix acte de l'any següent.

17. En tot moment, primarà l'agenda oficial sobre els actes particulars o familiars. En este sentit, en el cas de planificar algun viatge o esdeveniment familiar, haurà de consultar-se prèviament la possibilitat de realitzar-lo a la Vicepresidenta de l'àrea de Protocol.

18. Totes les invitacions i sol·licituds per a l'assistència a qualsevol acte, inclosos els organitzats per les pròpies comissions, seran presentades per escrit en JCF, la qual la traslladarà a la Delegació de Protocol i RR.PP., després de l'oportú registre i visat. Una vegada rebudes per la Delegació sempre amb un mínim de 20 dies d'antelació, es valorarà la seua assistència i, si és el cas, s'inclourà en agenda. La mera presentació de la sol·licitud d'assistència per part d'una comissió o col·lectiu no implica necessàriament presència de les FFMMV i les seues Corts d'Honor, que es valorarà sempre de forma individual.
L'assistència o no assistència requerida per la sol·licitud, serà notificada per la Delegació de Protocol i RR.PP. a la persona de contacte que figure en la sol·licitud.
Les Comissions de Falla a què pertanyen les Corts d'Honor hauran de sol·licitar per escrit la presència de les FFMMV i les seues Corts d'Honor a les seues presentacions, indicant en els seus escrits la data de la presentació, lloc de celebració, hora d'inici, hora de passe, i telèfon de contacte de la persona responsable amb què resoldre qualsevol incidència.

19. Els homenatges que, si és el cas, realitzen les comissions a les FFMMV i/o les components de les Corts d'Honor no es consideraran actes oficials. En cap cas es podrà assistir vestides de valencianes. La data d'estos homenatges, de celebrar-se, haurà de ser sempre posterior al nomenament de les següents FFMMV. L'organització d'estos actes, de caràcter privat, no comporta la necessària presència dels membres de JCF encara que hagen sigut convidats als mateixos.

20. L'organització de l'Agenda de les FFMMV i les seues Corts d'Honor s'establix segons els criteris establits per la Junta Directiva de JCF, en funció de l'estudi de la conveniència i idoneïtat de la presència de les FFMMV i les seues Corts d'Honor, en aquells actes per als que s'ha sol·licitat la seua presència. Per este motiu, aconsellem tant les senyoretes com als pares de les xiquetes que es guien per la informació que se'ls facilite des de JCF, i que en cap cas es deixen portar per comentaris aliens, ja que l'agenda no sempre seguix les mateixes directrius, i hi ha canvis a l'hora d'assistir. Una mala informació pot portar a confusions i crear un malestar general entre totes les persones implicades (FFMMV, Corts, JCF).

És per això que, per al funcionament correcte de l'exercici, davant de qualsevol dubte, s'acudisca sempre directament als responsables de JCF. Així mateix, els actes, activitats i vi ites realitzades durant l'exercici faller anterior, no suposen ni impliquen que en el present exercici s´hagen, puguen o es convinguen realitzar.

L'assistència als actes pot realitzar-se de la manera següent:
a) Actes on només assistixen les FFMMV: seran aquells actes oficials per als que únicament es requerix la presència de la FMV, la FMIV, o de les dos conjuntament. Acudiran aco panyades d'un Vicepresident o persona en què delegue la Junta Directiva.

b) Actes on assistisquen les FFMMV acompanyades de les seues Corts d'Honor: seran aquells actes oficials en què es requerix la presència de la FMV i la seua Cort d'Honor, de la FMIV i la seua Cort d'Honor, o de les dos conjuntament. Acudiran acompanyades d'un Vicepresident o persona en què delegue la Junta Directiva.

Les Corts d'Honor i FFMMV assistiran només als actes que es marquen des de la directiva de JCF, i en les condicions establides en cada moment.

La participació a títol particular d'alguna component de la Cort d'Honor en altres manifestacions festives de la ciutat de València, o de qualsevol altre municipi valencià, haurà de ser supervisada per JCF. En tot cas, la seua participació quedarà subjecta a la condició que dita component puga justificar la seua pertinença almenys dos anys a la comissió organitzadora de la festa.

Amb caràcter general, s'evitarà la participació en processons i actes d'altres festes o municipis en què, encara que participen com invitades, els organitzadors els donen el tractament de FFMMV o Cort d'Honor i puguen restar protagonisme a la pròpia festa.

21. Des del moment que se celebre l'acte de la Proclamació en l'Ajuntament, totes les xiquetes i senyoretes components de les Corts d'Honor, exerciran com a tal, i en cap cas podran actuar com a falleres majors ixents de les seues comissions (ni per a actes interns ni per a la Presentació de la seua Comissió), ja que el càrrec de FMV i component de Cort d'Honor és superior a qualsevol funció que puguen tindre en les seues pròpies comissions.
Apartat IV: dels mitjans de comunicació i les xarxes socials

22. Queda terminantment prohibit per part de les Corts d'Honor i les FFMMV, la concessió d'entrevistes per compte propi a qualsevol mitjà de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita, web i xarxes socials, etc.). Totes les entrevistes que es realitzen a les FFMMV i les seues Corts d'Honor seran coordinades per la Delegació de Comunicació de JCF, i en els llocs, hores i temps marcats per la mateixa.

23. Durant els actes oficials moltes persones voldran fer-se fotografies personals amb les Corts d'Honor o FFMMV com a record. Estes hauran de ser autoritzades pel Vicepresident que les acompanye en eixe acte. L'amabilitat amb les persones que s'acosten a la comitiva serà sempre una màxima a seguir per totes les xiquetes/senyoretes.

24. Els drets d'imatge de les xiquetes/senyoretes són propietat de Junta Central Fallera des del moment en que són triades. Per tant, queda totalment prohibida la utilització del nom o la imatge de qualsevol component de la Cort d'Honor o les FFMMV com a reclam publicitari de qualsevol tipus. No s'usaran les fotografies oficials ni s'enviaran, de forma privada, fotos particulars a marques comercials per a realitzar publicitat de cap producte. Qualsevol dubte respecte d'això s'ha de comentar a la Vicepresidenta de Comunicació.

25. Des del moment de l'elecció de les xiquetes/senyoretes es prega que totes les seues xarxes socials personals (i les dels familiars directes) augmenten al màxim els nivells de privacitat. Recomanem ser extremadament cautelosos amb els nous seguidors i les sol·licituds d'amistat que poden sorgir després del nomenament.

26. Queda terminantment prohibit compartir fotografies o vídeos presos de forma personal (per les xiquetes/senyoretes o familiars) durant els actes oficials i en l'interior dels cotxes oficials. Junta Central Fallera disposa de servici de fotografia i les imatges de tota l'activitat de l'ens es publica en la pàgina web i xarxes socials oficials. Eixe serà l'únic material públic que es pot compartir.

27. Durant tot l'any de regnat, fora dels actes oficials, es continua representant a Junta Central Fallera, per això es prega ser extremadament cuidadosa amb les actituds i conductes que tenim en públic i per tant, les fotografies i/o vídeos que poden prendre i publicar tercers en qualsevol moment. Poden afectar el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de xiquetes/senyoretes.

28. Qualsevol ús inadequat de les xarxes socials personals i/o publicació de continguts sensibles per part de les xiquetes/senyoretes incomplint les normes esmentades anteriorment
eximirà de responsabilitat a la Junta Central Fallera, desentenent-se esta de la defensa de l'honor
de la xiqueta/senyoreta perjudicada.

Apartat V: De la indumentària

29. Les xiquetes/senyoretes reben per part de Junta Central Fallera la indumentària valenciana necessària per a exercir el seu càrrec. Esta serà utilitzada des del moment de la seua
entrega i estrena fins que finalitze l'exercici faller.

30. La indumentària valenciana facilitada consta en este exercici faller dels següents vestits i complements:
a) Dos trages complets (trage, manteletes, calces, sabates, ahuecadors)
b) Dos adressos (arracades, passador, collar, polsera, agulla)
c) Dos jocs de pintes
d) Banda "Cort d'Honor" / FMV
e) Joias "Cort d'Honor" / FMV
f) Mantellina
g) Mocador d'abric
h) Palmito
i) Postisseria

31. Qualsevol tipus d'arreglament que afecte la indumentària oficial serà realitzada únicament pels tallers dels indumentaristes oficials, i haurà de ser comunicat a la Vicepresidenta de Protocol.

32. En cas de deteriorament o pèrdua d'alguna de les peces facilitades per JCF la reparació o reposició serà costejada a càrrec propi de la interessada. En el cas del calçat, JCF disposa d'un parell de sabates per a cada vestit; en cas de necessitar un parell nou per augment de talla, serà costejat per la interessada.

33. No estarà permés portar cap complement alié als trages oficials. Queda terminantment prohibit fer-se qualsevol tipus de trage, bruses, cossets, faldes, etc., i la seua utilització en qualsevol acte en què assistisquen les Corts d'Honor.
34. Tots els actes en què participe la cort vestida de valenciana, serà amb els trages oficials que la identifiquen com a tal. Baix cap supòsit podran utilitzar-se altres distints. En concret, la Dansà a la Mare de Déu dels Desemparats la vespra de la seua festivitat, es realitzarà amb la indumentària oficial completa.

35. El pentinat oficial de valenciana dependrà del trage utilitzat. En el vestit de mànegues de farol (conegut com a "segle XIX") el pentinat serà el de les tres ratlles i els tres monyos. En el vestit del segle XVIII el pentinat utilitzat serà el de ratlla única en el centre i monyo únic posterior.

36. Des de la delegació de Protocol, s'informarà quin dels trages hauran de vestir en cada acte:
€ Trage oficial S. XIX (amb cosset de mànega curta o mànega llarga)
€ Trage oficial S. XVIII

37. En el cas de les Falleres Majors de València, i per respecte al treball dels indumentaristes oficials, des de la Vicepresidència de Protocol se'ls informarà quin dels trages oficials hauran de vestir en cada un dels actes següents:
€ Gala de la Cultura
€ Exaltació de la Fallera Major de València
€ Exaltació de la Fallera Major Infantil de València
€ Gala de l'Esport
€ Inauguració de l'Exposició del Ninot
€ Gala Fallera
€ Crida
€ Primera mascletà
€ Homenatge de les Forces Armades
€ Cant de l´Estoreta
€ Ofrena
€ Dansà a la Mare de Déu
€ Qualsevol altre acte que, per la seua dimensió institucional i social per a la ciutat de València i l´àmbit de les Falles, així ho requerisca.

38. En els actes a què hagen d'acudir de particular, rebran informació de com hauran de vestir des de la delegació de Protocol. Sempre que siga un acte oficial hauran de portar "la joia" que els acredita com a components de la Cort d'Honor i FFMMV. Si la indumentària que porten es considera indecorosa o no apropiada a l'acte a què s'assistix, l'acompanyant que les arreplegue tindrà la facultat d'obligar-los a canviar-se i en cas de negativa, i prèvia consulta amb la Vicepresidència corresponent, deixar-les en els seus domicilis.

39. En tots els actes on s'haja de desfilar i/o pujar a un escenari, no serà convenient utilitzar prendes excessivament curtes o cridaneres. Com a màxima representació de la festa fallera, les Corts d'Honor han de donar la imatge que del seu càrrec s'espera.

40. Per als actes en què s'assistix de particular, hauran de tindre's en compte les directrius següents:
a) Evitar les transparències i els escots excessius.
b) Utilitzar preferentment colors sobris.
c) Vestir falda de longitud, com a mínim, per damunt del genoll.
d) En la mesura que siga possible, evitar bosses de mà de grans dimensions; és preferible l'ús de bosses de mà xicotets.
e) Evitar complements extravagants i/o excessivament grans.
f) Utilitzar, preferiblement, sabata amb tacó.
g) L'ús de pantalons vaquers queda restringit a aquells actes en què siga autoritzat prèviament.


Apartat VI: dels acompanyants i el comportament en els actes

41. Les xiquetes/senyoretes seran acompanyades, en tot moment, per membres de Junta Central Fallera designats per la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol. Tots ells reunixen els requisits necessaris per a exercir eixa missió i compten amb la confiança i la supervisió sempre del President de Junta Central Fallera D. Pere Fuset.

42. La seua missió és acompanyar a cada una de les components des del moment que ixen del seu domicili fins a l'acte previst. Una vegada finalitzat el mateix els acompanyaran fins al seu domicili on prèviament se'ls ha arreplegat, moment a partir del qual JCF declinarà qualsevol responsabilitat.

43. Els acompanyants tenen l'obligació d'estar pendents de les necessitats de cada una d'elles. S'entén que, en cap cas, açò comporte que es convertisquen en "personal de servici".

44. Des del moment que cada xiqueta/senyoreta ix des de sa casa en acte oficial, serà responsabilitat de JCF. La devolució de les xiquetes i senyoretes es realitzarà en el seu domicili d'origen, llevat que, excepcionalment i amb l'autorització del vicepresident de servici, els pares les arrepleguen de l'últim acte que assistisquen

45. Els pares hauran d'estar en el seu domicili a l'hora de la devolució de les seues filles. Si estan en el mateix acte hauran de retirar-se abans, perquè l'acompanyant no haja d'esperar en arribar al seu domicili. En el cas que es produïsca este fet es podran prendre aquelles mesures que acorde la Junta Directiva.

46. El domicili sempre haurà d'estar en la ciutat de València, sense possibilitat d'acudir a cap altre lloc fora de la capital (excepte aquells domicilis pertanyents a poblacions integrades en la JCF).

47. No obstant això, el domicili de les FFMMV haurà de ser obligatòriament dins de la ciutat de València, a causa del protocol de comitives i escortes policials.

48. La recollida de la FMV o FMIV es realitzarà, per tant, sempre en el domicili designat a este efecte dins de la ciutat de València.

49. Els cotxes oficials que posa a disposició de les FFMMV l'Ajuntament de València, seran d'ús exclusiu de les FFMMV i del Vicepresident que les arreplegue, no podent anar en el mateix ni pares, germans ni familiars. Només podran pujar al vehicle oficial, aquelles persones que, excepcionalment, siguen designades pel secretari general de la JCF

50. De la mateixa manera, en alguna ocasió, podrà donar-se la situació que no es puga disposar de vehicle oficial. En eixe cas, s'utilitzaran els vehicles propis dels Vicepresidents, o altres vehicles posats a disposició per la JCF

51. Els vehicles oficials de les Corts d'Honor que es posen a la seua disposició durant els mesos de febrer i març, seran d'ús exclusiu de les mateixes, sense que puguen ser utilitzats per familiars.

52. Tant les xiquetes com les senyoretes hauran de baixar a la porta del seu domicili en el moment que siguen cridades pel responsable encarregat d'arreplegar-la, a l'igual, que en el moment de deixar-la un familiar l'arreplegarà de la porta del seu domicili. Els pares proveiran de cadiretes obligatòries per al seu desplaçament a aquelles xiquetes menors de 135 cm. d'estatura, entregant-les a l'acompanyant i arreplegant-les una vegada finalitze el servici.

53. La distribució de les xiquetes i senyoretes en els diferents cotxes per a la seua recollida, serà realitzada baix estrictes criteris de comoditat, proximitat i intentant en la mesura que siga possible la recollida més ràpida en benefici de tots.

54. Habitualment, seran arreplegades pels acompanyants en els seus cotxes particulars. Estos comptaran amb tots els segurs corresponents. En més d'una ocasió hi haurà punts de concentració, als que les xiquetes i senyoretes hauran d'acudir a l'hora que siguen citades. La decisió d'arreplegar o concentrar a les Corts d'Honor, correspon a la Vicepresidenta de l'Àrea de Protocol i RR.PP., i es regirà pels criteris aprovats per la Junta Directiva.

Les concentracions podran ser de dos maneres: o bé directament en el lloc on vaja a desenrotllar-se l'acte a què han d'assistir; o bé concentració per a agafar un autobús i acudir al lloc on se celebre l'acte.

55. La delegació de Relacions Públiques haurà de tindre uns quants telèfons dels pares o familiars per a poder avisar dels horaris i actes on han d'assistir les components de la Cort d'Honor. Així mateix, hauran de facilitar obligatòriament un correu electrònic on poder remetre qualsevol informació, el compte del qual haurà de ser revisat amb continuïtat atés que a través d'este mitjà pot ser remesa l'agenda i els compromisos a què s'ha d'acudir. Amb caràcter general i excepte causa de força major, els dimecres serà enviada l'agenda de la setmana següent, a les adreces de correu indicades.

56. Moltes vegades seran avisades amb molt poca antelació, ja que l'agenda és molt difícil de tancar; seran les persones responsables d'arreplegar-les qui els telefone per a informar dels horaris.

57. En tot moment, les xiquetes/senyoretes tindran tracte directe amb la directiva de JCF per a comentar qualsevol problema a través de la Vicepresidenta de RR.PP. Esta serà l'enllaç amb la directiva, igual que qualsevol problema que puga haver-hi dins de la comitiva serà traslladat al secretari general D. José Martínez Tormo.

58. Hi haurà ocasions en què les xiquetes/senyoretes necessitaran vestir-se o col·locar mantellines fora de les seues cases; per a tal ocasió des de la delegació de RR.PP hi haurà dos dones per a ajudar-les i vestir-les en perfectes condicions. No serà necessària la presència de les mares.

Apartat VII: De la participació en els actes

59. INICI
a) L'acompanyant es posarà en contacte amb cada una de les components que vagen en el seu vehicle per a indicar-los, amb antelació suficient de com a mínim 24 hores, l'hora en què seran arreplegades.
b) S'arreplegarà i tornarà a la component sempre en el domicili designat a este efecte.
c) A l'hora indicada per l'acompanyant, este es personarà en el domicili de la component. Ací la puntualitat és prioritària; en cas d'incompliment, la vicepresidència corresponent estarà facultada per a prendre les mesures que considere oportunes.
d) Quan s'isca de casa, es farà de forma correctament vestida, pentinada i maquillada, portant ben posats els corresponents elements distintius de Cort d'Honor o Fallera Major.
e) En arribar al lloc de l'acte, el/la vicepresident/a indicarà el moment en què s'haja de descendir dels vehicles. Es farà de forma immediata i a continuació les xiquetes / senyoretes es col·locaran en el seu lloc corresponent, evitant arreglarse o realitzar escarafalls.
f) Quan es desfile, sempre s'estarà pendent de la parella per a anar a la mateixa altura i es guardarà una distància prudent amb les companyes de davant.
g) Quan es faça l'entrada a l'acte, es farà de forma silenciosa, sense saludar amb la mà i somrient de forma discreta a manera d'agraïment pels aplaudiments i mostres d'afecte rebuts.
h) En cap moment ningú podrà separar-se de la comitiva per a saludar familiars, amics o coneguts.

60. DESENROTLLAMENT
a) En tot moment s'ha de prestar atenció al desenrotllament dels actes, evitant parlar, bromejar, etc.
b) Cal evitar donar peu a què la gent s'acoste o es faça fotografies durant els actes. La persona que pot autoritzar la realització de fotografies és el/la vicepresident/a què assistix.
c) Quan s'acoste el moment de desfilar, es prendrà el lloc corresponent en silenci i de forma ordenada. Cada persona haurà de fixar-se en el que fan les companyes precedents per a no començar a desfilar sense saber què fer. En tot moment s'haurà de mirar cap avant, prestant atenció al desenrotllament de l'acte.
d) Per la passarel·la es desfilarà de forma assossegada, sense arribar a lenta, i sempre somrient el públic a manera d'agraïment.
e) Una vegada col·locades en l'escenari s'evitarà parlar amb les companyes tant a dreta com a esquerra. En cas de coincidir ambdós CCHH també s'ha d'evitar distraure l'atenció de les infantils.
f) L'objectiu prioritari serà centrar l'atenció en el desenrotllament de l'acte i els/les protagonistes del mateix.
g) Cal aplaudir en els actes sempre que no es porte res en les mans (rams, regalets..). Quan s'interpreten Himnes cal esperar que finalitze per complet música i lletra per a aplaudir.

61. FINALITZACIÓ
a) A l'abaixar de l'escenari es procedirà de la mateixa manera que al pujar. És a dir, es desfilarà de forma assossegada i sempre somrient. La baixada sempre es realitzarà per parelles.
b) Per a abandonar el recinte, es farà de forma ordenada, ocupant el lloc corresponent en la comitiva, evitant fer comentaris de l'acte presenciat i sempre atenent a les indicacions dels acompanyants.
c) Cada persona serà tornada al seu respectiu domicili per l'acompanyant corresponent. No hi ha possibilitat què es torne amb un familiar llevat que siga autoritzat pel/la Vicepresident/a què en eixe moment presidisca l'acte.
d) És obligatori arribar al domicili amb el pentinat i indumentària complets.

Apartat VIII: dels viatges

62. Al llarg de l'exercici faller podran ser diversos els viatges que, tant fora de la província de València com en l'estranger, hagen de realitzar les FFMMV i les Corts d'Honor (Castelló, Alacant, Burgos, Múrcia€)

63. Els viatges seran costejats i programats per JCF (allotjament, menjars, transport). Els gastos particulars fora del protocol seran abonats per cada una de les xiquetes/senyoretes. No es permetrà anar per mitjans propis a cap viatge oficial, ja que el desplaçament es considera oficial, i serà JCF qui dispose dels mitjans necessaris i oportuns per a realitzar-lo. Qui no complisca amb esta norma, podrà ser exclosa de la comitiva oficial en la ciutat de destinació.

64. Les eixides es realitzaran amb autobús, sent el punt de partida la seu de JCF on cada una de les components de la Cort d'Honor acudirà amb els seus propis mitjans. Esta circumstància podrà donar-se també en algun acte ordinari que serà avisat amb anterioritat. Per a això seran convocades a una hora determinada i concreta, la qual sempre s'ajusta a les necessitats pròpies del viatge, i l'incompliment de l'horari no paralitzarà l'eixida de la comitiva, quedant-se fora de la mateixa qui la incomplira. A la tornada, els pares o persones responsables de la seua recollida, hauran d'estar en el lloc i l'hora indicats.

65. Cada xiqueta/senyoreta tindrà la responsabilitat d'acudir amb la indumentària requerida per JCF per a cada moment.

66. L'oblit de qualsevol complement necessari per a vestir-se de valenciana deixarà a la component fora de la comitiva.

67. En la majoria d'ocasions eixiran des de València pentinades de valenciana. Si no fóra així rebran informació prèvia de JCF

68. Les FFMMV i les components de la Cort d'Honor hauran d'assumir el protocol de la ciutat que visitem, moltes vegades alié a JCF.

69. Quan acabe l'oficialitat dels actes, cada una de les senyoretes disposarà de temps lliure, prèviament establit. Durant el mateix deixaran de ser responsabilitat de JCF i hauran de comportar-se adequadament, sent conscients de la seua posició i responsabilitat, procurant garantir el descans i el compliment dels horaris que els permeta estar en perfectes condicions per al següent acte programat.

Apartat IX: dels familiars
70. La figura dels pares passarà, obligatòriament, a un segon terme. És impossible des de JCF afegir al protocol, el nombre de persones que sumen els familiars en la comitiva oficial. En la majoria de casos ens regim per protocol oficial (Ajuntament, Generalitat, Diputació, Festes d'Alacant, Castelló, Burgos, Múrcia€..), en el que no es contempla l'assistència de familiars/acompanyants com a comitiva, ni amb privilegis, entrades, o llocs reservats.

71. JCF no tindrà cap obligació amb els familiars excepte, en el cas de les infantils, mantindre'ls informats dels dies i horaris en què les seues filles són requerides per JCF

72. Els pares assistiran, de forma oficial, únicament als actes que JCF els convide. En eixe cas hauran de respectar el lloc que se'ls haja assignat.

73. En el cas de les senyoretes, les parelles hauran de mantindre's, obligatòriament, allunyats/des d'elles en tot acte protocol·lari. El protagonisme correspon a Fallera Major i/o Corts d'Honor i ha de respectar-se.

74. La relació d'actes oficials en què els pares (i excepcionalment algun familiar) disposaran, sempre segons la disponibilitat del moment, de lloc preferent són:
a) Proclamació Ajuntament
b) Exaltació
c) Sopar d'Exaltació (pagament tiquets)
d) Crida (lloc preferent baix de les Torres)
e) Cavalcades (lloc preferent en grades o cadires)
f) Gala Fallera (pagament tiquets)
g) Ofrena (tribuna en la plaça de la Mare de Déu)
h) Missa de Sant Josep (lloc preferent en bancs catedral)
i) Cremà (lloc preferent baix del Balcó)
j) Dansà (zona delimitada en plaça de la Mare de Déu)
k) Sopar de la punxà (reserva de taules, pagament tiquets)
l) Batalla de flors
m) Acte d'Elecció Cort d'Honor (lloc preferent en grades)
n) Sopar despedida (pagament tiquets)


75. En els llocs preferents per a familiars, NO està inclòs l'accés al Balcó de l'Ajuntament per a veure les "Mascletades" per ser competència únicament i exclusivament del Servici de Protocol de l'Ajuntament. Els familiars, sempre segons disponibilitat, tindran dos passes nominatius per a poder accedir a les terrasses de l'Ajuntament, sense possibilitat de ser utilitzat per una altra persona que no siga el titular.

76. Els pares sempre romandran al marge dels actes, no intervenint en l'organització ni en el desenrotllament dels mateixos. Només podran acostar-se a les xiquetes/senyoretes en el cas que la Vicepresidència corresponent així ho requerisca. No tindran dret a entrades per a actes que no organitze JCF.

77. Els pares o tutors hauran de comunicar a qualsevol membre de la Directiva de JCF qualsevol situació familiar (separacions, divorcis, pèrdues de custòdia, etc.), qualsevol malaltia que requerisca atenció (al·lèrgies alimentàries, respiratòries, de pell, d'ulls, intoleràncies, etc.) i qualsevol altra situació que siga d'interés per al correcte desenrotllament dels esdeveniments.

Apartat X: Confidencialitat
78. Tots els documents i comunicacions produïdes entre JCF i les Falleres Majors i components de les Corts d'Honor, així com els seus familiars, hauran de mantindre's en la més estricta confidencialitat.

79. La necessària relació de cordialitat i confiança mútua entre les parts requerix que cap de les components de les Corts d'Honor, Falleres Majors, o familiars, transmeta informació a terceres persones. De la mateixa manera, JCF es compromet a no facilitar públicament informació personal més enllà de l'estrictament necessària per al compliment dels seus fins.

80. En el cas en què es detecte algun trasllat d'informació (agendes, continguts de reunions, correus electrònics, conversacions telefòniques o missatges de text, etc.), la Junta Directiva prendrà les mesures oportunes per a salvaguardar la confidencialitat i la necessària relació de cordialitat i confiança mútua, així com el bon nom de la institució.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine