L’Ajuntament de València tornarà a licitar la urbanització del PAI de Malilla, al costat de La Fe, després d’ajustar els costos d’urbanització

La urbanització del sector, on van 300 habitatges protecció oficial, va quedar deserta per l’increment de costos dels materials

Terrenys del PAI de Malilla Sud, al costat de La Fe, que ara funcionen com a aparcament

Terrenys del PAI de Malilla Sud, al costat de La Fe, que ara funcionen com a aparcament

L’Ajuntament de València —per mitjà de la seua empresa municipal Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales, SA)— tornarà a licitar les obres d’urbanització d’uns terrenys de 35.700 metres quadrats situats al costat del nou Hospital La Fe, dins del PAI de Malilla Sud, on està previst construir 290 pisos nous que es destinaran íntegrament a habitatge de protecció pública.

La licitació de la urbanització dels terrenys va quedar deserta en 2022 per l’augment de costos de materials derivat de la crisi logística i la inflació, que a penes deixava marge de benefici possible al licitador. Davant d’esta situació i amb l’objectiu de desbloquejar este PAI, l’Ajuntament ha aprovat una revisió de les despeses d’urbanització que suposarà un milió d’euros més, en passar dels 3,9 previstos a cinc milions.

La revisió de preus ha sigut sotmesa a informació pública i els propietaris dels terrenys hi han al·legat. L’Ajuntament ha rebutjat les al·legacions i argumenta que “l’actualització de preus sol·licitada per AUMSA té la finalitat que la licitació de les obres puga adjudicar-se a una empresa que garantisca l’adequada urbanització del PAI, evitant que es produïsca per als propietaris un enriquiment injust a conseqüència del manteniment de preus d’obra antics i desfasats, però beneficiant-se simultàniament de valors de sòl actualitzats”.

Els al·legants entenen que l’Administració ha d’assumir l’increment dels preus que s’han produït pel transcurs del temps, la qual cosa provocaria, com a efecte, que tota la col·lectivitat local, via pressupostos municipals, finançara una part de les càrregues d’urbanització que legalment són responsabilitat exclusiva de la propietat. Els tècnics municipals retrauen als al·legants que no facen cap referència a l’increment del valor del sòl del qual s’han beneficiat pel transcurs del temps i que tots han acceptat, ja que s’ajusta a la realitat del mercat immobiliari actual.

“El que l’al·legant pretén simplement és privatitzar el benefici i socialitzar la càrrega com a mecanisme per a maximitzar la rendibilitat de la inversió immobiliària, la qual cosa resulta incompatible amb el principi d’equidistribució de beneficis i càrregues derivats de les actuacions urbanístiques previst en la llei”.

Segons l’informe de la Secció d’Obres d’Urbanització, l’any 2006, quan es va aprovar el PAI, el valor del metre quadrat de sostre homogeneïtzat sense urbanitzar era de 135,14 euros per metre quadrat de sostre, i, amb l’aprovació del projecte de reparcel·lació el febrer de 2022, es va passar a més de 290 €/m2, és a dir, un increment superior al 200 %.

Els pisos s’alçaran en quatre solars edificables, tres dels quals són de propietat municipal, i un altre que pertany a Adif. A més, es reserva una parcel·la de quasi 1.600 metres quadrats per a ús terciari, el destí futur del qual encara no s’ha concretat. Altres 28.400 metres quadrats els ocuparan els nous vials i 3.178 metres seran per a espais lliures. L’àmbit d’esta actuació està travessat per la prolongació de la carretera Malilla, i se situa entre la V-30, el bulevard Sud, La Fe i les vies del tren, a pocs metres del nou barri de Turianova.

Suscríbete para seguir leyendo