19 de junio de 2019
19.06.2019

Educació convoca les beques menjador per al pròxim curs i destina 72,7 milions

La conselleria destinarà vora 1 milió d'euros més que en el curs 2018-2019 - Les famílies que tenen accés al «Web Família» podran accedir a l'aplicació informàtica per a fer la sol·licitud

19.06.2019 | 04:15
Educació convoca les beques menjador per al pròxim curs i destina 72,7 milions

La Conselleria d'Educació ha publicat la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2019-20. Educació hi destinarà un total de 72.740.000 euros per al pròxim curs escolar, és a dir, vora un milió d'euros més que el curs 2018-19.

Cal recordar que el pressupost per a les beques menjador ha anat en ascens des del curs 2015-16, en què el pressupost estava fixat en 52 milions d'euros. En 2016-17 es va arribar als 63,9 milions; i en el curs passat (2017-18), a 68. L'actual curs (2018-19), es van assignar 71 milions d'euros i ara s'augmenta fins a superar els 72 milions.

Durant este temps, el nombre d'alumnat beneficiari també ha augmentat, passant dels 95.000 de 2015-16 als 127.000 xiquets i xiquetes beneficiaris este curs escolar.

Com a principal novetat per al pròxim curs, les famílies que tenen accés al Web Família podran accedir a esta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar l'esborrany de sol·licitud d'ajuda, en el qual figuraran pregravades les dades que consten en poder d'esta administració.
Si les dades són correctes, les famílies sol·licitants hauran d'imprimir, signar i presentar l'esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2019-20, sense portar la documentació. Les famílies que no siguen usuàries del Web Família que hagen rebut la beca el curs passat i que mantinguen les mateixes condicions, només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l'Administració, i que hauran de sol·licitar al centre dels menors.
L'alumnat que no va sol·licitar beca l'any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa al centre on estarà matriculat, abans de la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula si canvia d'escola.
Estes ajudes permeten sufragar el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l'alumnat de centres educatius públics o concertats. En concret, les podrà sol·licitar l'alumnat escolaritzat en segon cicle d'Educació Infantil, enPrimària, Educacio Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el de les unitats de 2 a 3 anys dels centres que participen en el programa dels col·legis públics d'Educació Infantil i Primària.

Llindars màxims de renda
La resolució establix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2018. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible «per capita», que va des dels 20 punts en un màxim de 393 euros, fins a 1 punt per una renda «per capita» de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, que poden suposar fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d'acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per ser persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d'algun familiar igual o superior al 33 %; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Infantil, Primària o ESO; fins a 5,44 euros en Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles llar.

Beneficiaris directes
Es considerarà beneficiari directe de l'ajuda i, per tant, rebrà l'import màxim, l'alumnat de la renda valenciana d'inclusió, així com l'alumnat de segon cicle d'Infantil i el de Primària o ESO que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència.

També serà beneficiari directe l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial públic o el d'aules específiques en centres ordinaris públics, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d'acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.
Tota la informació està disponible en l'espai web que la conselleria dedica als menjadors i transport escolars (http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Juegos online - Crucigrama