La Conselleria d’Educació posa a l’abast del professorat la guia «L’escola inclusiva en temps de la covid», un document amb orientacions, propostes i eines per a ajudar els centres educatius a convertir-se en elements dinamitzadors de la transformació social cap a la igualtat i la plena inclusió de totes les persones, en especial de les que es troben en situació de més vulnerabilitat o d’exclusió social.

«La covid-19 no ha de ser una barrera que limite els drets de l’alumnat en una escola inclusiva i de qualitat, més bé s’ha de convertir en una oportunitat de canvi i de transformació en pràctiques educatives que afavorisquen una educació de qualitat per a tot l’alumnat i d’esta manera fer efectius els principis d’equitat i igualtat d’oportunitats en l’accés, la participació i el progrés de tot l’alumnat», destaca el conseller Vicent Marzà a l’hora d’explicar el sentit de la nova guia.

El nou text oferix als centres pautes per a continuar assegurant la implantació i el desenvolupament d’un model d’escola inclusiu durant el present curs 2020-21 malgrat la pandèmia. En el document es poden trobar consells per a dissenyar actuacions educatives, orientacions per a planificar i adequar l’organització escolar, així com les condicions, les mesures i els suports que permeten el màxim nivell d’inclusió de tot l’alumnat.

També proporciona tot un seguit d’actuacions encaminades a possibilitar l’accessibilitat física, sensorial, cognitiva i emocional de tota la comunitat educativa, per a promoure una escola igualitària que aprofite al màxim les capacitats i talents de cada persona.

Entre les recomanacions descrites en el document destaquen les orientacions per a identificar les barreres que dificulten l’accés, la participació i l’aprenentatge, derivades de la situació de confinament viscuda durant el curs passat, així com les diferents mesures de resposta a la inclusió.

Disseny d’aules diversificades

La guia també inclou indicacions per introduir la codocència, l’avaluació conjunta, les aules diversificades i inclusives, el disseny universal per a l’aprenentatge, l’acompanyament emocional, l’aprenentatge cooperatiu i les tertúlies dialògiques.

Igualment, oferix pautes per a millorar la coordinació entre tot el professorat, però sobretot, entre el professorat tutor amb el de les diferents matèries i el professorat especialista de suport a la inclusió; a més de l’assessorament i l’elaboració de materials didàctics i activitats multinivell.

Així mateix, també aprofundix en la manera de tindre en compte les adequacions personalitzades necessàries que permeten que tot l’alumnat puga participar en les activitats del seu grup de classe; i assolir els objectius i competències clau de l’etapa, per a adequar les programacions als diferents ritmes, estils i capacitats d’aprenentatge. Finalment, es recomana emprar eines digitals per a afavorir el treball col·laboratiu, tant entre el professorat, com entre l’alumnat, i entre estos i els seus docents.

El document complet està a l’abast de la comunitat educativa i es pot descarregar en la web d’Inclusió Educativa: http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/publicacions-dgie).