26 de septiembre de 2017
26.09.2017

Pilota

La paraula «pilota» és un derivat del llatí «pila», 'conjunt de draps o de papers amuntonats els uns damunts dels altres'. En llatí vulgar ja es creà el diminutiu «pilotta» amb el...

Tardor

La paraula «tardor» designa l'estació de l'any situada entre l'estiu i l'hivern. Des el punt de vista astronòmic, comença en l'equinocci de tardor (és a dir, el moment en què la nit i el dia tenen la...

Acoquinar

 | 

El verb «acoquinar» deriva del francés «acoquiner». Ens arribà a través del castellà durant el segle XIX. El primer diccionari de la nostra llengua que l'arreplegà va ser el de Pere...

Ponentada

 | 

La paraula «ponentada» és un derivat de «ponent», que prové del llatí «ponens» «ponentis», participi actiu del verb «ponere», que donà lloc a...

Oremus

 | 

La paraula «oremus» és una veu llatina que literalment significa 'preguem'. El sacerdot la feia servir en la celebració dels oficis religiosos per a anunciar que anava a dir una oració i convidava els fidels a...

Bleda

 | 

La paraula «bleda», derivada del llatí «beta», designa una verdura de fulles grans i amples, de forma ovalada, amb un nervi central molt desenrotllat, generalment de color blanc, encara que també pot adoptar en...

Sinècdoque

 | 

La paraula «sinècdoque» és un cultisme que comença a usar-se a finals del segle XVII provinent del llatí «synecdoche», pres al seu torn del grec, on significava 'comprensió de diverses...

Más noticias de La paraula del dia

Acadèmia

L'origen de certes paraules a vegades és fruit d'anècdotes. Eixe és el cas, per exemple, de la paraula «acadèmia». L'encunyà el filòsof grec Plató per a referir-se a l'espai on es reunia amb els

Alarma

La paraula«alarma»prové de l'expressió italiana«all'arme»(literalment 'a les armes'), que els soldats italians feien servir com a crit de guerra durant els combats duts a terme durant el segle XVI

Embabucar

El verb «embabucar» és un derivat de l'arrel «bab-», que ha donat lloc a moltes paraules que servixen per a expressar infantilisme o confusió mental, com «babau» (o «bambau»), «babarota», «babeca»,